Sakte, men sikkert konkretiseres nå planene for ny E6 gjennom Innherred. På et digitalt folkemøte onsdag kveld la Statens vegvesen fram nye detaljer om planene. Det kom da fram at etaten ikke lenger ser noen alternativer til å bygge firefelts vei med 110 kilometer i timen fartsgrense mellom Åsen og Vist.

«Sterke føringer» fra Vegdirektoratet om nettopp denne standarden er tilsynelatende hovedårsaken til at man faller ned på denne konklusjonen.

For Vegvesenet handler saken nå om hvilke traseer nyvegen skal legges i. For eksempel er det tegnet inn tre hovedalternativer gjennom Levanger kommune, hvor et av de viktigste stridstemaene er hvor veien skal gå forbi Skogn.

De tre hovedalternativene kan grovt sett deles i to. Alternativ 1 og alternativ 2 går delvis i tunnel både under Holåsen og andre delstrekninger, og ligger nærmere dagens E6. Alternativ 3 er i sin helhet over jorda, og lenger inn i landet.

Det skal ikke mye kreativitet til for å skjønne hva vegmyndighetene ønsker skal bli utfallet av prosessen. Alternativ 3, det såkalte «blå» alternativet koster 500 millioner kroner mindre og gir en kortere strekning. Når man tar med de sterke føringene om «samfunnsøkonomisk nytte» som ligger i bunn for alle vegprosjekter, er det åpenbart at billigst er lik best for vegvesenet.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Baksiden, som alltid, er at det billigste alternativet også legger beslag på mest areal.

Vi mener det blir feil at man først skal definere en vegstandard på 110 kilometer i timen som en ufravikelig forutsetning for hele prosjektet, for så å vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre utelukkende etter kostnad. Det er et langt større samfunnsregnestykke som må ligge til grunn for prosjektet enn som så.

Selvsagt skal det bygges bedre vei gjennom Innherred. At det fortsatt er strekninger med 50-grense på hovedferdselsåren gjennom Norge er vanskelig å forstå. Enkelte strekninger, som mellom Levanger og Verdal, har for stor trafikk. Andre, som forbi Koa, Bjørga, Røra, Sparbu og Mære er fullstendig avleggs, og må erstattes med helt nye løsninger.

Det må likevel være et helt klart krav at andre hensyn, særlig hensynet til matjord, også ivaretas. Hvis det innebærer at enkelte strekninger bygges med lavere fartsgrense, eller en kombinasjon av to- og trefeltsvei, må det vurderes. Myndighetene må også være villige til å velge dyrere løsninger enn mulig enkelte steder.

Det er et annet premiss i saken som fortjener å bli utfordret. Vegvesenet forholder seg til gjeldende Nasjonal Transportplan, som sier at utbyggingen skal startes i 2029. Det kan dermed ta enda 15 år før ny veg gjennom Innherred står ferdig. Et samlet politisk miljø bør gjøre det til en hovedsak i årets valgkamp at planene framskyndes kraftig.