1. Erna Solberg representerer et parti som har blitt dratt baklengs, motvillig inn i framtida. Alle sosiale reformer har de i utgangspunktet vært mot. Men så har de ofte stemt for i siste liten. Når de har sett at flertallet har vendt seg mot dem, da vil de være med på flertallet. Og etterpå oppfører de som om de fortjener premie for det. Det gjaldt f.eks. kvinners stemmerett i starten av forrige århundre og rett til selvbestemt abort på 70-tallet. Det gjelder vedtak fra nå nylig – på pensjon fra første krone, som de har vært mot, argumentert mot og kjempet mot, helt til nå – når flertallet har flyttet seg i vår favør. Da stemmer også Høyre for.

2. Synet på frihet. Mens Høyreregjeringa mener at individuell frihet betyr minst mulig stat, så ser vi at individuell frihet også trenger en aktiv stat. Statens oppgave er å skape flere muligheter for enkeltmenneskene. Fordi: Hvilke valg man tar – avhenger av hvilke valg man har.

Å velge å jobbe for eksempel, er for en del kvinner fortsatt et nesten umulig valg – fordi familien tjener mer på at de blir hjemme med barn og mottar kontantstøtte, mens far går på jobb.

Nå trengervi en regjering som ser statens rolle i det å skape et mer likestilt samfunn.

3. I Abid Raja sitt tilfelle så er det også fordi hvis Abid Raja får bestemme så handler jo også 8. mars egentlig om Abid Raja. I fjor ble et FN-arrangement han skulle tale på, på kvinnedagen, avlyst på grunn av korona. Da ble han veldig skuffa. Han sa – sitat – «At jeg skulle få muligheten til å holde tale i FN-bygningen på kvinnedagen, er litt uvirkelig» og han la til «Snakk om en mulighet for å krysse av i bucketlisten».

Men sorry Abid, vi driver ikke med likestillingsarbeid for at du skal ta en selfie i FN.

4. Erna Solberg har vist at hun er villig til å forhandle om din rett til å bestemme over din kropp – for at hun selv skulle få sitte i regjering. Ja, jeg sikter til debatten om reservasjonsrett for leger mot abort fra 2013. Hun ble i tillegg sur på alle som påpekte det kvinnefiendtlige i dette, og sa – sitat - «Jeg må si at å redusere abortspørsmålet, eller spørsmålet om leger kan få lov å reservere seg, til et kvinnespørsmål, det syns jeg faktisk blir litt lite i den store sammenhengen».

Jeg fødte nettopp et barn. Hun er snart ni uker gammel. En av legene mine sa: «En kvinne er aldri nærmere døden enn når hun føder». Fordi det fysisk krevende, og det er mange tilleggsproblemer og komplikasjoner som er helt vanlig at oppstår.

Så det er selvsagt et kvinnespørsmål å bestemme over sin egen kropp, når det kan innebære å være nær døden og tilbake.

5. Og hvor var Venstre under debatten om legers reservasjonsrett, forresten? Jo, de var mot reservasjonsrett, men for en regjering som ville innføre reservasjonsrett. Som vanlig stod Venstre opp for alle standpunkt, og dermed ingen.

6. Vi har en regjering som tror de er livsstils-coacher. Da masse folk mista jobbene sine i 2016 gikk de ut og sa: «Kom dere ut og ta grep». Nå sier til de norske damer: «Få barn». Det er bra for norsk verdiskaping.

Og okei – la oss si da, at vi vil ha barn, hva har Erna Solberg tenkt å gjøre for oss? For de som trenger en leilighet med tre soverom, men ikke har råd? For de som har deltidsstillinger og ikke får lån i banken? For de av oss er, eller har vært, ufrivillig barnløse?

7. Fordi Høyres nei til eggdonasjon er en selvstendig grunn til å snu ryggen til Høyre.

8. Og det samme gjelder nei-et til assistert befruktning for enslige kvinner. Begge disse sakene har Ap skaffet flertall for med andre.

9. Da har vi ikke engang begynt på gratis tidlig ultralyd,

10. og NIPT-blodprøve, som gjør at kvinner på et tidlig tidspunkt i svangerskapet kan få viktig informasjon om fosterets helse – alle disse tingene sa Erna og Abid nei til. Og det gjør meg så rasende, at noen kan mene at det er bedre for kvinner å IKKE få livsviktig informasjon om fosteret tidlig. Det må jo være bedre at de kan slippe den belastningen en senabort kan innebærer.

11. Men vi skjønte jo tegninga allerede i 2016 da Krfs programkomite foreslo to dagers obligatorisk betenkningstid før abort. For da ba Erna Solberg om betenkningstid for å kunne ta stilling til forslaget om betenkningstid.

Men jeg vil ha en statsminister som ikke trenger betenkningstid for å støtte kvinner i en vanskelig situasjon, og tydelig si nei til Krf sitt forslag.

12. Vi skjønte i alle fall tegninga da Erna Solberg, i juni 2019, gikk inn for å stramme inn abortloven og redusere kvinners selvbestemmelse hvis de har flere fostre i magen.

13. Og hvor var Venstre denne gangen da? Jo, Abid Raja sa et «fullstendig og entydig nei» til endringer i abortloven åtte måneder før han stemte et fullstendig og entydig ja til det. Igjen stod Venstre oppreist for alle standpunkt og dermed ingen.

14. Da saken ble behandlet på Stortinget var det bare én fra Venstre som tok ordet, det var Carl Erik Grimstad, som forklarte at han egentlig var opptatt av selvbestemt abort, men ikke i denne saken. Abid Raja tok ikke ordet. Han svarte heller ikke da Dagbladet ringte og spurte hvorfor han hadde snudd.

Kanskje hanhadde mistet stemmen? Eller kanskje han hadde satt kamelen fast i halsen.

15. Men hvis Erna Solberg virkelig er så opptatt av at flere skal få barn: Hvorfor sørger hun ikke for gratis SFO som Arbeiderpartiet har startet utrullingen av flere steder i landet?

16. Hvorfor har hun økt maksprisen i barnehagene med nesten 3000 kroner fra hun overtok?

Tenker Høyre at politikk ikke betyr noe? At prisøkninger bare er noe som skjer og som de skal være passive tilskuere til?

17. Hvorfor stemmer Høyre nei til at alle kommuner skal ha ansatt jordmødre i hele, faste stillinger? Får vi til dette så vil kvinner i distriktskommuner være sikret å ha jordmor i ambulansen, når de er på vei til sykehuset for å føde.

18. Hvorfor sørger ikke Erna Solberg for mer frie driftsmidler til føde- og barselomsorgen, slik vi har foreslått? Den markedstenkninga som ligger bak såkalt innsatsstyrt finansiering hører ikke hjemme der, for dét er et tankesett som gjør at kirurgiske inngrep i kroner og øre er mer verdt enn den profesjonelle omsorgen og veiledningen jordmødrene, barnepleier og leger gir.

19. Det er ikke bare kvinner som får barn. Menn får også barn.

De føder dem ikke, men de får barn. Likestillingsarbeid handler også om å anerkjenne mennenes rolle som omsorgspersoner for sine barn.

Likevel sier Høyre nei til å opprette et mannsrolleutvalg, selv om det er mer enn 30 år siden sist.

Selv om de fleste som faller fra på videregående skole er gutter. Selv om de som sjeldnest får omsorgen for barn etter skilsmisse, er fedrene. Og selv om 90 prosent av de som sitter i norske fengsler er menn. Ja, 90 prosent.

Hadde det vært 90 prosent kvinner i fengsel, da hadde vi gått i demonstrasjonstog. Vi hadde mobilisert. Men 90 prosent av de innsatte kan altså være menn, uten at noen leer på et øyelokk engang.

Dét burdeAbid Raja snakka om i talen han ikke fikk holde i FN, på reisen han ikke fikk ta. Men vi fikk ikke vite noe særlig om det politiske budskapet hans i VG-artikkelen, så det er ikke godt å vite hva han hadde planlagt å si.

20. Pandemien forsterker også likestillingsutfordringene. Yrkesgruppene som møter og pleier de som er syke er kvinnedominerte. Vi har klappa for dem.

Nå må de få oppleve et skikkelig statusløft. Det handler blant annet om rett til heltid og heltidskultur. Det er bra for arbeidsfolka, som får en lønn å leve av, bra for de som mottar pleie og omsorg, for da får de færre personer å forholde seg til, og for samfunnet som får bedre smittevernberedskap.

21. Da burde Erna Solberg gjøre det mulig for kommunene å gjennomføre en ordentlig heltidssatsing ved å gi dem bedre økonomiske rammer.

22. Og hun burde gjeninnføre kravet til helseforetakene om å jobbe for å få ned bruken av deltidsstillinger. Men det vil hun ikke, for det fikk hun fjerna i 2014.

23. Hva med en heltidsstrategi som staten og kommunen kan samarbeide om, slik Arbeiderpartiet har foreslått? Høyres sier nei.

24. Og gjerne følge det opp med en statlig tilskuddsordning som man kan få penger til lokal heltidsprosjekter, hvis det er på plass en avtale med arbeidstakernes organisasjoner.

25. Pandemien, og nedstengninga, gjør også at kvinner som er utsatt for vold i hjemmet, er enda mer utsatt nå. De kunne trengt den satsinga som en nasjonal handlingsplanen mot vold i nære relasjoner utgjør. Men planen landet hadde varte til 2017, og fire år seinere har høyreregjeringa fortsatt ikke laget en ny.

26. Arbeiderpartiet har gjentatte ganger foreslått å øremerke penger til politiet som skal gå til arbeidet mot vold i nære relasjoner. Høyre sier nei.

27. Likestilling handler selvsagt også om folks inntekt.

Erna Solberg har gjort det stadig lettere å tjene penger på å ha penger, fremfor å tjene penger på å gå på jobben.

Og de som tjener på dette. Det er menn.

Ta formuesskattekuttene. De går stort sett til menn. Menn eier 80 prosent av de private aksjeverdiene i Norge. Av de 100 rikeste i landet utgjør menn over 70 prosent. Formuesskattekuttene gjør med andre ord at rike menn kan bli enda rikere.

28. Krisestøtteutbetalingene under pandemien har ikke hatt utbyttebegrensninger slik Arbeiderpartiet har foreslått. Det gjør at lederne i hotellkjeder, ofte menn, kan ta imot krisestøtte fra staten i form av utbytte, samtidig som de som jobber der, ofte kvinner, risikerer å bli sagt opp eller permitterte.

29. Erna Solberg har gjort det lettere å ansette folk i midlertidige stillinger. Og kvinner er oftere midlertidig ansatt enn menn. Det svekker forutsigbarheten for lønn og muligheten til å ta opp lån, eller kjøpe seg bolig.

30. Kvinner har oftere omsorgsoppgaver enn menn, og pandemien gjør at mange kvinner i tillegg til egen jobb, også må ta seg av barna og ta seg fri for å følge barna opp.

Da landet ble stengt ned for første gang i mars i fjor var det likevel Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene som måtte kreve å doble antall dager man kan være hjemme med sykt barn og få omsorgspenger under koronaen.

31. Men én situasjon der kvinner får penger kastet etter seg fra Erna Solberg er hvis de blir hjemme og holder barna fra å delta i barnehage. Da får de 7.500 kroner utbetalt i måneden i kontantstøtte. For mange kvinner blir dette en fattigdomsfelle, en integreringsfelle og en likestillingsfelle, fordi de ikke får kommet seg i jobb. Særlig gjelder det kvinner med innvandrerbakgrunn.

32. Jeg vil ha en regjering som bruker muskler for å få til endring – og sikre likestilt representasjon. Ikke en som ser på og håper på det beste.

Jeg synes ikke det er for mye å be om.

Da dukker det alltids opp noen som husker Ansgar Gabrielsen, han som fikk gjennom 40 prosent kravet til kjønnsrepresentasjon i ASA-styrene. Han var jo høyremann, er det noen som sier. Ja, det er riktig det. Og hør hva Erna Solberg synes om det: «Det var ikke gangbar høyrepolitikk» og at det var noe den tidligere statsråden var «klar over». Han gikk med andre ord mot sitt eget parti.

Det ser vi også i dag når vi foreslår en rekke tiltak for å fremme representasjon. Da sier Høyre tvert nei:

33. For eksempel bruke statens innkjøpsmakt slik at staten ikke skal kjøpe tjenester fra advokatfirmaer hvor alle partnerne er menn? Nei.

34. Sørge for at alle virksomheter må ha mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i virksomheten? Nei.

35. At staten må gå foran som et godt eksempel, ved at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder?Nei.

36. At ledergrupper i selskapene der staten har eierandel, direktorater og underliggende etater skal bestå av 40 prosent av begge kjønn? Nei.

37. Få slutt på at fellesskapet finansierer diskriminering av kvinner i Guds navn ved å stille krav om kjønnsrepresentasjon i styrene til trossamfunn? Nei.

38. Jeg vet jo hva en del Høyrefolk da sier: De sier – sitat – det er «fantasiløst» med våre forslag til bedre kjønnsrepresentasjon, de sier – sitat – at «Høyre ikke er et parti som ønsker mer regulering». Vel. Det som virkelig er fantasiløst er si prinsipielt nei til alle forslag som kan sørge for en mer likestilt representasjon.

39. Seksuell trakassering har fått mye oppmerksomhet etter den verdensomspennende grasrotkampanjen som #metoo-bevegelsen utgjør. Men vi må gjøre mer enn å skrive #metoo på Facebook.

Holdninger formes tidlig.

Arbeiderpartiet vil forplikte skoler til å jobbe mot seksuell trakassering ved å ta det mer eksplisitt inn i opplæringsloven.

40. Vi vil inkludere spørsmål om seksuell trakassering i Elevundersøkelsen, slik at vi får mer kunnskap om omfanget.

41. Vi trenger det samme for arbeidslivet: En nasjonal omfangsundersøkelse av seksuell trakassering. Det høres kanskje ikke ut som en heftig parole å gå under på kvinnedagen. Men vi må ta politisk ansvar for kunnskapen om den seksuelle trakasseringen som finnes i vårt arbeidsliv, og for skjevheten i maktforhold – ellers vil vi ikke være i stand til å rydde opp i det heller.

42. Og noen ganger er det enkle ofte det beste: Likestillings- og diskrimineringsombudet trenger mer penger for å kunne forebygge seksuell trakassering i arbeidslivet.

43. Vi som er et av verdens rikeste land må dessuten ta en lederrolle i verden på å fremme likestilling.

I stedet leverer vi under gjennomsnittet på bistandspenger til likestillingsarbeid, ifølge OECD.

44. Men så holder Erna Solberg seg tross alt med en utviklingsminister som, på gjentatte oppfordringer, ikke ville fordømme Donald Trumps kutt i støtten til organisasjoner som gir abortveiledning.

45. Arbeiderpartiet er derimot krystallklare på at 1 prosent av BNI skal gå til bistand og der en av de sentrale prioriteringene må være likestilling. Altså kvinners rett til helse, utdanning og politisk deltakelse. Fordi det fremmer frihet for kvinnene, muligheter for neste generasjon og vekst for landet.

De tre neste grunnene til at Erna og Abid ikke bør styre likestillingspolitikken er:

46. Sylvi Listhaug

47. Terje Søviknes

48. Bård Hoksrud

Ja, jeg skrev det.

Og du forstod det.

Fremskrittspartiet har knapt en likestillingspolitikk, og Erna Solberg har gitt dem makt til å forme Norge.

49. For det er en enorm symbolkraft i hvordan ledere utøver ledelse. Om de «ikke ville brukt de ordene», slik Erna ofte sier. Eller bare plutselig blir tause, slik som Abid under innstrammingen av abortloven.

Erna Solberg er Norges andre kvinnelige statsminister. Abid Raja er landets første muslimske likestillingsminister. At dette regjeringsprosjektet er det de vil lede og være en del av, setter likestillingen i Norge i revers.

50. Fordi hvis du ikke jobber aktivt for likestilling, så jobber du passivt for diskriminering.

Fordi gjennom hundrevis av år har mannsdominansen i samfunnet vært så til de grader en selvfølge, at de som ikke gjør noe aktivt for å endre på det, blir til nyttige idioter for de som makt i dag, og som hadde det i fjor, og året før og året før dét igjen. De blir ikke til brobyggere eller spydspisser for de som får makt i morgen.

For vi kvinner utgjør halve jorda og halve himmelen – og vi skal selvsagt også ha halve makta.

Gratulerer med kvinnedagen, alle kvinner og kvinnevennlige menn!