Det viser seg at Trøndelag kan bli ett av få fylker, og kanskje eneste uten mobbeombud.

Dersom delfinansiering fra staten forsvinner, innstiller Fylkesrådmannen på avvikling av ordningen 31. desember 2021.

De fleste andre fylkene har tilsatt mobbeombud fast uavhengig av statlig finansiering og enkelte har tilsatt flere. Våre fylkespolitikere ser tydeligvis ikke samme behovet for å ta et bredt samfunnsansvar. De kvier seg for å endre vedtaket som kan sikre ett mobbeombud for 75 000 barn og unge i Trøndelag.

Mobbeombudet jobber etter et todelt mandat som innebærer arbeid på systemnivå gjennom kompetansebygging på enhets- og kommunenivå. Det gjelder innlegg/foredrag for elever, foreldre, ansatte i skolen, ansatte og foreldre i barnehager, ansatte på kommunenivå, frivillige organisasjoner, fagsamlinger, studenter på lærerutdanningen osv. Deling av kompetanse på nett, bistand til barnehager, skoler og kommuner i arbeidet med strategiplaner for trygge og gode miljøer. Deling av kompetanse mellom kommuner og mellom enheter. Og mobbeombudet skal være barnas stemme i media.

Ressurser blir en begrensning i arbeidet med å skape trygge, inkluderende miljø.

Det er derfor med stor bekymring Fagforbundet registrerer at flere kommuner nå må stramme inn i budsjetter innenfor oppvekst og opplæring. Og når vi ser at Fylkesrådmannen baserer sin innstilling på avvikling av mobbeombud på økonomi blir bekymringen enda større. Mobbeombudet sin betydning og funksjon i samfunnet er ikke tatt med i vurderingen.

Arbeid mot mobbing krever langsiktig og målrettet innsats.

Fra NOVA Rapport nr 11/20:

«Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole» konkluderer med at alt tyder på at mobbeombudenes innsats bidrar til barn i økende grad får det trygt og godt.

Foreldre som har vært i kontakt med mobbeombudet er også fornøyde – godt illustrert ved at over 90 prosent vil anbefale andre i samme situasjon å ta kontakt med ombudet».

Konsekvensene ved avvikling av mobbeombud i Trøndelag vil være at barn og unge som har det vanskelig mister en uavhengig talsperson for saken sin.

Samfunnet mister en talsperson for barnas beste.