Gå til sidens hovedinnhold

Ap i Verdal og Levanger: Vi krever to kryss til hver by!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig var landbruksminister Olaug Bollestad (Krf) på besøk blant annet for å se på traséalternativer til ny E6 i Nord-Trøndelag, uten å tilføre verken debatten eller saken noe nytt. Det er oppsiktsvekkende. For oss virker det som Høyre-regjeringen ikke bryr seg om stamvegen gjennom Nord-Trøndelag. Landbruksministerens besøk i denne sammenhengen er i beste fall som skuebrød å betrakte.

Det som kunne vært interessant å høre fra landbruksministeren er hva regjeringen mener om måten Nye Veiers inntog i norsk infrastrukturbygging påvirker planleggingen av landets stamvegnett på. Etter vår oppfatning har følgene av konkurransesituasjonen mellom Statens Vegvesen og Nye Veier, blitt at Statens Vegvesen har blitt smalere i sin tilnærming til vegplanleggingen. Samfunnsutviklingsperspektivet har fått dårligere kår.

Der vegplanlegging før i mye større grad dreide seg om hvordan man bygde ut kommunikasjonene for å oppnå positiv samfunnsutvikling, er fokuset nå i alt for stor grad sentrert om et udefinert og begrensende mål om lønnsomhet. Nye Veier opererer med helt andre rammevilkår fra Samferdselsdepartementet sin side. Der Statens Vegvesen opererer med årsbudsjetter og er avhengige av årlige bevilgninger på Statsbudsjettet, ble Nye Veier stiftet med en utgangskapital på 25 milliarder kr og kan planlegge med flerårige budsjetter. Statens Vegvesen kompenserer åpenbart for dette ved å kutte antall kryss på strekningen Åsen-Mære. Ett kryss koster ca. 200 millioner kr. Kutter vegvesenet 5 kryss har de spart 1 milliard kroner. På denne måten forsøker Statens Vegvesen å holde tritt med Nye Veier. Dette gir etter vårt syn svært uheldige utslag – spesielt for våre to kommuner: Verdal og Levanger.

Så langt har debatten om ny E6 i våre kommuner stort sett handlet om jordvernhensyn. Vi mener dette fokuset er for ensidig, og at de uheldige konsekvensene av ettkryss-løsningen for både Verdal og Levanger har fått altfor liten plass. I Verdal kommune skal dagens tre, sterkt trafikkerte kryss presses inn i ett eneste nytt kryss like sør for Verdalsøra. I Levanger kommune er situasjonen tilsvarende, og dagens fire kryss skal presses inn i kun ett nytt kryss. Tatt i betraktning trafikkbildet i begge våre kommuner synes det åpenbart at Statens Vegvesens forslag, om kun ett kryss til hver by, vil få dramatiske konsekvenser for samfunnsutviklingen i både Verdal og Levanger. Så langt er det kun Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Hovedutvalg Veg i fylkestinget, Bjørn Iversen, som har løftet dette perspektivet i debatten. Vi er svært skuffet over at ordførerne i Verdal og Levanger ikke har vært på banen for å bidra til en langt bredere debatt om samfunnsvirkningene enn det vi har sett så langt.

Hvem skal for eksempel plukke opp regninga der Statens Vegvesen og Nye Veier sparer penger? Hvilke veger er det som nesten helt utelukkende ligger i tilknytning til E6? Svaret er selvfølgelig fylkesvegene. Vi frykter at det er fylkeskommunen som til syvende og sist sitter igjen med Svarte-Per og må ta regninga for Statens Vegvesen og Nye Veiers konkurranse om oppdragene. En følge av dette kan fort bli bompengebelastninger som følge av nødvendige investeringer på fylkesvegnettet for å tilpasse fylkesvegene til den nye E6-traseen. I verste fall kan man se for seg at det bygges ny E6 gjennom Innherred, der gods og mennesker suser forbi i 110 km/t på en firefelts vei som er svært utilgjengelig for den lokale befolkningen. Samtidig skal den samme lokalbefolkningen betale bompenger på det tilstøtende fylkesvegnettet, for en veg de egentlig ikke bruker. Debatten som oppstår i kjølvannet av et slikt scenario kan man bare tenke seg.

I Verdal kommune bor nesten hele befolkningen øst for foreslått E6-trasé. Dersom krysset på Fleskhus forsvinner betyr dette at nesten hele befolkningen må gjennom samme rundkjøring for å komme seg ut på E6. Hva betyr dette for barnehager, skoler og det generelle bymiljøet i sentrum? Hva vil det ha å si for trafikksikkerheten til barn og eldre når trafikkbelastningen øker dramatisk på lokalvegnettet, i bykjernen og på de tilstøtende fylkesvegene til E6?

I Trehusbyen Levanger er det allerede i dag store utfordringer med alt for mange biler og tungtrafikk i sentrum. Svevestøv har vært en stor plage i årevis. Svevestøvet gir helseproblem, det går utover verneverdig bebyggelse og generell trivsel i byen. Behovet for å få trafikken ut av byen er stort. Hvordan vil det påvirke Levanger sentrum når hele Nesset må gjennom byen for å komme seg ut på E6?

Etter vårt skjønn representerer mangelen på disse perspektivene den største svakheten ved Statens Vegvesens utredninger. I den grad svarene på disse spørsmålene, og disse perspektivene, er besvart overhodet – så er mangelen på vurderinger av hvordan lokalvegnettet påvirkes av ny E6 og nye kryssløsninger oppsiktsvekkende.

Verdal Ap og Levanger Ap er ikke i tvil om at det vil ha svært dramatiske konsekvenser for barn og unge, eldre, handels- og næringsliv, sentrumsutvikling og den generelle samfunnsutviklingen i våre kommuner dersom Statens Vegvesens utradering av kryss får godkjent-stempel av kommunestyrene i våre to kommuner.

Derfor krever Verdal Ap og Levanger Ap minimum to kryss til hver by, og vil ikke støtte en kommunedelplan som ikke innfrir dette kravet.

Kommentarer til denne saken