Vi står i en situasjon vi aldri har vært i før. Vi kommer garantert å gjøre feil i kampen mot Covid-19-viruset. Noen tiltak kan være unødvendige, andre skulle vært satt i verk tidligere eller kraftigere. Heldigvis virker det som om vi også så langt har gjort mye riktig. I en slik situasjon trengs det mer åpenhet og ikke minst tillit.

Sjelden har Norge stått i noe mer uforutsigbart enn denne krisesituasjonen. Måten omfattende inngrep i innbyggernes hverdag besluttes står får mange i kontrast til «normale demokratiske prosesser». Demokratiet suspenderes ikke ved en koronakrise. Av samme grunn blir det desto viktigere at kommunenes handlingsrom i krisetider er forutsigbart og forstått.

Som minimum må kommunene sikre at begrunnelse, bakgrunn og behov for hvert enkelt tiltak gjøres tilgjengelig for offentligheten samtidig med at de vedtas – helst før hvis mulig. På den måten vil alle relevante aktører, fra sivilsamfunn til andre sektorer, kunne komme med innspill til kommunen, og slik bedre gi kommunen økt legitimitet for tiltakene. Jeg forstår at dette vil være tidssensitivt, slik den senere tids hendelser har vist, men også det brede demokratiske systemet vårt kan agere raskt i kriser, hvis det blir gitt muligheten.

Vurderinger rundt inngripende tiltak i innbyggernes hverdag bør etter min mening så snart som praktisk mulig gjøres tilgjengelige for offentligheten, slik at man kan kontrollere hva som er besluttet fra måned til måned. En åpen og ærlig kommune som går foran på meroffentlighet i kriser har alt å vinne - innbyggernes tillit. Derigjennom oppnås legitimitet for inngripende tiltak i så vel privat eiendomsrett som avvik fra normale beslutningsprosesser. Åpenhet og tillit er to sider av samme sak.

I kriser, der beslutninger må fattes raskt, er åpenhet om kunnskap – og kunnskapshull – avgjørende. Åpenhet om beslutningsgrunnlaget for drastiske politiske eller administrative valg delegert ved fullmakt er en forutsetning for den tilliten kriseledelse er avhengig av. Men åpenhet forutsetter mot, det mest komfortable er stort sett alltid maktutøvelse uten innsyn.

Det er mitt håp at erfaringene med Covid-19 viruset gir rom for viktig refleksjon og debatt rundt dette snarest mulig. Kun slik kan vi synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidra til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i kommunenes håndtering av kriser.