Kjære svineprodusenter og bønder generelt i Midt Norge.

Som dere kanskje har fått med dere gjennom media i den siste tiden, er skjære- og pakkeavdelinga ved Nortura Steinkjer truet av nedleggelse. Vi i tillitsmannsapparatet ved anlegget ønsker å forsikre oss om at dere som eiere er informert om hva dere kanskje er i ferd med å miste.

I over fire år har den Østlandet-dominerte konsernledelsen forsøkt å legge ned skjære og pakkeavdelingen ved Nortura Steinkjer. Til tross for dette har arbeidsinnsatsen ved fabrikken vært formidabel, og har gitt meget gode driftstall i flere år. Dette viser at Nortura Steinkjer har arbeidere av meget god kvalitet både fagmessig og moralsk.

Vi ansatte har også skrevet flere avisartikler og brev til diverse styringsorganer i forsøk på å påvirke prosessene. Det ser ikke ut som at vi har lyktes med dette, eller klart å vekke noe større engasjement blant lokale politikere og regionens bønder. Vi ansatte føler vi har stått alene i kampen.

Det kan videre nevnes at de forskjellige lokale og regionale bondeorganisasjonene ikke har løftet en finger for å berge disse arbeidsplassene. Det ser ut for oss at de stilltiende aksepterer at man sentraliserer landbruksindustrien i Midt-Norge til østlandsområdet.

Så hvorfor kjemper vi ansatte så iherdig med å redde disse 80 arbeidsplassene? Selvfølgelig er det for å berge jobbene våre, men det er også for at vi ser verdien av å beholde denne kompetansen i vårt distrikt. Det dominerende næringsgrunnlaget i Trøndelag er landbruk og skog. Hele 1,6 millioner dyrket dekar gjør at vårt distrikt er et av tyngdepunktene i norsk landbruk. Trøndelag er en solid garantist for norsk matproduksjon. Dette gir selvfølgelig makt til regionen og en rett til å hegne om våre trønderske industriarbeidsplasser som landbruket gir oss.

Det er jo dette trønderne skal leve av. Gir man fra seg landbruksindustrien i regionen, gir man i realiteten ifra seg mye av makten og forvissningen om at det også i fremtiden skal være et bærekraftig og selvberget landbruk i Trøndelag. Vi har enda historien med trøndersk kyllingproduksjon friskt i minne, hvor det var bønder som hadde satset og bygd nye driftsbygninger og som måtte legge ned eller omstrukturere driften etter bare to år. Dette fordi Nortura ikke lenger så det som lønnsomt å opprettholde kyllingproduksjon nord for Steinkjer. Vi ønsker ikke å komme i samme situasjon med svineproduksjonen.

Vi ber hver enkelt av dere om å tenke dere riktig godt om før dere gir fra dere denne posisjonen som vi har i dag. Er dere sikre på at den eventuelle økte inntekten i kroner og øre som dere oppnår ved dette er verd offeret? Legges skjære- og pakkeavdelingene ned i Steinkjer, forsvinner denne kompetansen ganske raskt og vil bli vanskelig å vinne tilbake.

Det har blitt skrevet og pratet om at Trøndelag skal rage som et fyrtårn innen produksjon og foredling av norsk mat. Dette er en veldig positiv tanke som vi ansatte på Nortura Steinkjer slutter oss entusiastisk til, men da må man ikke fjerne eller redusere fundamentet som skal bære byggverket, nemlig Nortura Steinkjer, Norges største svineslakteri. For da er vi redd det blir et skakt fyrtårn.

Videre kan man hevde at både Nortura og næringen har et samfunnsansvar i denne saken. Ved å ofre disse arbeidsplassene så snur man ryggen til dette ansvaret. Vi vil videre hevde at både Forus og Tønsberg ligger i industritunge områder og vil bære disse tapene av arbeidsplasser bedre en industrifattige Steinkjer. For øvrig ønsker vi ingen nedleggelse av arbeidsplasser i noen av anleggene, men blir dette en realitet er tapet helt klart tyngst å bære for Steinkjer og omegn.

Avslutningsvis vil vi minne om at det har foregått slakting med foredling i Steinkjer i 100 år. Det våre forfedre bygde opp til Norges mest moderne og største slakteri, er vår generasjon i ferd med å tape. Vi minner derfor om at vi sammen har en arv å forvalte.

Føler du at du ønsker å forhindre at alt dette skjer, er tiden inne for å reagere. Ta pennen eller mobilen fatt og si ifra om at dette ikke er greit, for klokkene ringer kanskje for våre avdelinger på Nortura Steinkjer.