I Norge er dugnad og frivillighet honnørord. Frivilligheten gir oss et bedre og mer inkluderende samfunn. Hvorfor er det da slik at frivillige organisasjoners dugnadsinnsats skattlegges? Det vil Bygdekvinnelaget ha en slutt på.

Det frivillige Norge er stort. Statistisk sentralbyrå har beregnet at arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene tilsvarer 142 000 årsverk. Verdiskapingen utgjorde 78 milliarder kroner i 2018. I dag må frivilligheten betale skatt på dugnadsinnsatsen.

Tusenvis av barn og unges fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, sangkor, inkludering og demokratibygging er avhengige av frivilligheten. Store deler av samfunnet bygges på frivillig innsats.Likevel er driften av frivillige organisasjoner preget av en usikker økonomiske situasjon fra år til år.Mye er avhengig av dugnad, kaffe og vaffelsalg. Det er disse usikre inntektene som skattlegges.

Kronene fra kaffesalget bruker organisasjonene til å løse viktige samfunnsoppgaver og gi oss et godt samfunn. Hva hadde hjemstedet ditt vært uten engasjerte frivillige som arrangerer juletrefester, lager møteplasser, bygger gapahuker og går turer sammen.

Regjeringen sier at de vil legge til rette for frivillig sektor, og den viktige samfunnsnytten den representerer. Da er det på høy tid å bedre organisasjonenes økonomi. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Frivilligheten trenger gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for engasjement og gjør det enklere å drive frivillige organisasjoner.

I dag bestemmer politikerne fra år til år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres. Det skjer gjennom statsbudsjettet. Der settes det av en pott med penger som fordeles til dem som har søkt om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger til, får alle litt mindre tilbake (avkortning). Det betyr at staten tar inn skatt på dugnadsinnsats i frivillige organisasjoner.

Bygdekvinnelaget ber om at Stortinget nå vedtar full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Hva mener ditt parti, Marit, Ingvild, Elin, Andrè, Siv, Tommy og Terje? Støtter dere oss?