Dagens Næringsliv skriver på lederplass 23. april at det er høy risiko for lærerstreik. Det er helt riktig. Situasjonen vi befinner oss i foran dette mellomoppgjøret har KS ansvaret for. Lærere og sykepleiere fikk i fjor en lønnsutvikling i samsvar med frontfagsrammen på 1,7 prosent. Privat sektor fikk betydelig mer, viser statistikken fra Teknisk beregningsutvalg.

Det var altså bare vi som forholdt oss lojalt til frontfaget. Lønnsveksten i kommunesektoren i fjor havnet 0,5 prosentpoeng under frontfaget, og ble betydelig lavere enn andre områder i privat sektor som varehandel og finans. Dette er ikke akseptabelt. Vi forlanger en klar kjøpekraftforbedring - og vi må komme i gang med et lønnsløft som bidrar til en bedre rekruttering. Dette mellomoppgjøret må markere starten på noe nytt.

Både KS og politikere har uttrykt store ambisjoner for utdanningssektoren. Samtidig ser vi at kommunene kutter i budsjetter til barnehager og skoler og at vi har gått fra vondt til verre når det gjelder rekruttering til læreryrket. De store ambisjonene blir hul retorikk når vi ser hva som er realitetene.

Ferske søkertall viser at det igjen er en nedgang for læreryrket. Det er færre som vil bli både barnehagelærer, grunnskolelærer og lærer i videregående skole, men nedgangen er størst for grunnskolelærer for 5. til 10. trinn, hvor det er 12,9 prosent færre søkere (Khrono 23. april). Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier han skulle ønske at flere hadde søkt. Det holder dessverre ikke å ønske. Vi må se handling og vilje til å verdsette jobben vi gjør, for å få økte søkertall til lærerutdanningene.

Utfordringene er nå så store at det svekker muligheten til å gi innbyggerne et godt nok tjenestetilbud. Pandemien har vist hvor stor betydning våre folks kompetanse har for samfunnet og kvaliteten på tjenestene. Men det virker som om KS ikke ser at vi har et samfunnsproblem som må løses. De er mer opptatt av bortforklaringer enn å virkelig være gode arbeidsgivere. Vi opplever at politikere i storting og regjering er bekymret for rekrutteringen til våre yrker, men det ser ikke ut til at KS deler den bekymringen. Det er på tide at KS våkner.

Statsråd Asheim sier han er imponert over innsatsen som er lagt ned for å gi barn og elever et godt tilbud med vekslende smittevernregler. Det er fint, det er mange som har gitt ros til lærernes innsats gjennom krisetida. Men ros betaler ikke regninger. Det er på høy tid å verdsette læreren med kroner og øre.

Det er stor kampvilje i våre rekker, og nå må anerkjennelsen for den viktige jobben som gjøres også bli mer synlig på lønnsslippen. Unio krever derfor en høyere økonomisk ramme enn privat sektor. En ramme som tar igjen etterslepet fra i fjor, som bidrar til å løse store rekrutteringsutfordringer.

Vi vil møte sterk motstand i dette lønnsoppgjøret. De vil snakke om nøysomhet, ansvarlighet og dugnadsånd. De vil peke på frontfagsmodellen og si at vi er grådige. Ikke hør på dem. Denne kampen handler om å få flere til å velge læreryrket og ønske å bli i jobben. Den handler om å sikre at alle barn får en kvalifisert lærer gjennom hele utdanningsløpet. Sammen er vi klare til å ta denne kampen - og vi skal ikke tape igjen.