Regjeringen må sørge for at vindmøllene på Fosen fjernes og terrenget blir restaurert, selv om høyesterettssaken ikke tar stilling til det spørsmålet.

Det må være tilstrekkelig at retten har kommet til at det krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27. Det var ulovlig å gi konsesjon og dermed ulovlig å gjøre de store inngrepa som er gjort i naturen på Fosen.

Det ble ikke tatt tilstrekkelig hensyn til reindriftsnæringa i området og urfolks rettigheter. Å bruke år på å utrede avbøtende tiltak er bare en måte å la vindmøllene bli stående på. Om 20–25 år skal de likevel ned. Det er ingen garanti for midler til nedtaking, eller gjennomføringskraft nok i besluttende organ senere.

Jeg lover dere, Arbeiderpartiet får aldri en bedre mulighet til å vise at vi ser samisk kultur og identitet som likeverdig den norske. Denne muligheten må Arbeiderpartiet gripe til å be samefolket om unnskyldning, på vegne av hele det norske folk. Kongen har bedt om unnskyldning, nå må Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjøre det samme, og rette opp i de overtrampa som er gjort.

Jeg skammer meg over det som er gjort av urett mot samene i fornorskingsprosessen og alle de nedverdigende forskningsprosjekta som er gjennomført med statlig og kirkelig velsignelse. Nå kan jeg ikke sitte stille og la nye overtramp skje.

Mange kjenner kanskje for lite til det som har foregått, men det er ingen unnskyldning for ikke å skaffe seg kunnskap. Alle bør vite at det helt fram til 1950–60 tallet ble begått overgrep mot samene i større eller mindre grad i offisiell regi i Norge. Ennå i dag drives det, særlig gjennom sosiale medier, hetsing av samene. Desto viktigere er det da at det settes et klart og tydelig punktum for urett begått mot vårt urfolk i vår tid.

Nå har vi endelig fått en Arbeiderpartiledet regjering, nå setter vi skapet på plass!

Kjære Jonas og kjære Marte Mjøs Persen. Sørg for at vindmøllene på Storheia rives ned og at naturen settes tilbake så nært som mulig til sin opprinnelige form. Dette er viktige vinterbeiter for reinen som trengs for å ha nok mat til reinen og for å holde dyra friske. Å skulle erstatte beitene med tilleggsforing av rein fordi storsamfunnet tar beitearealene til profitt-formål, er et enormt overgrep mot de som har brukt disse arealene i flere generasjoner i sitt virke som matprodusenter, landskapspleiere og kulturbærere og til sitt eget livsopphold.

Reindriftas mangeårige kamp for sine rettigheter må bli hørt. Det norske storsamfunnet må forstå at vi består av alle de små grupperinger som til sammen blir et stort samfunn. Vi kan ikke lenger behandle samene som om de ikke hører til i vårt samfunn. De er en del av det norske samfunnet, og de er en viktig del av det norske samfunnet.

Den samiske befolkningen og deres språk og kultur er en berikelse, en ressurs, et mangfold, den norske stat og det norske folk vil ha og som vi vil hegne om og ta godt vare på.