Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiets samferdelsløfte til Trøndelag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når arbeidet med dagens Nasjonale Transportplan ble igangsatt ble vi lovet at regionenes prioriteringer skulle få større gjennomslag. Slik har det dessverre ikke blitt. Regjeringa og FRP ødelegger nasjonal transportplan som et verktøy for langsiktig politisk planlegging.

Trøndelag sa jernbane først. Vi har feiret prioritering av Trønder- og Meråkerbanen, E-14, godsterminal og utbygging av E6. Det vi opplever nå, er at regjeringa har flyttet kostnadene med utbygging over på neste regjering, og mange av prosjektene ser ut til å ha blitt utsatt med mange år. Til nå er det kun brukt millioner, der vi er lovet milliarder.

Les også

E14: Jeg har lest alle merknadene til Nasjonal transportplan, så du slipper.

Regjeringa og Frp har ødelagt Nasjonal Transportplan som verktøy. Det vi nå har endt opp med er en ikke forpliktende plan hvor en ikke vet hva som vil bli prioritert. Vi opplever det spesielt i Trøndelag hvor store veiprosjekt tas inn i Nye Veiers portefølje og utvider antall år til 2041. Vi har mistet politisk styring på når veiprosjekt skal kunne realiseres, og om veiprosjektene som i det hele tatt inn blir så samfunnsøkonomisk lønnsomme at de blir prioritert. Jeg synes det er betenkelig at selskap som Nye Veier, uten politisk påvirkning, skal styre rekkefølgen på utbygging.

Stans oppsplittingen av jernbanen!

Arbeiderpartiet ønsker en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden, men konstaterer at de fire borgerlige partiene har splittet opp jernbanesektoren i mange selskaper, og på flere strekninger er persontrafikken satt ut på anbud. En slik utvikling gjør det vanskeligere for det offentlige å sikre et helhetlig jernbanetilbud, og for mange reisende er det blitt mer komplisert og dyrere å reise med tog. Vi vil stanse konkurranseutsettingen og oppsplittingen og gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering. Vi vil ikke konkurranseutsette drift, vedlikehold og beredskap!

Regjeringa har utsatt din og min jernbane for oppsplitting, privatisering og ansvarspulverisering. Slik kan vi ikke ha det. Jeg vil bruke mitt engasjement for at ei ny regjering prioriterer annerledes.

Vi trenger et skikkelig fylkesvegløft!

Vi trenger et skikkelig fylkesvegløft, med mer frie midler til fylkeskommunene. Arbeiderpartiet foreslår 2,4 mrd mer til fylkesveiene enn det regjeringen foreslår. Det betyr mye for Trøndelag! Veger, jernbane, havner og flyplasser binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser. Det offentlige må ha hovedansvaret for at denne infrastrukturen fungerer godt. Det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene, og NTP må bidra til at fylkeskommunene er i stand til å ruste opp fylkesveinettet.

Et seriøst arbeidsliv

Det er mange som jobber i samferdselssektoren som opplever press på lønns- og arbeidsvilkår, enten det gjelder yrkessjåfører på norske veier, norske sjøfolk eller ansatte i luftfarten. Dette skaper dårlig sikkerhet og fører til tilstander vi ikke ønsker i Norge. Vi må intensivere arbeidet mot sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsforhold i transportsektoren. Arbeiderpartiet vil sørge for at det i offentlige anbud blir stilt krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger, ryddige lønns- og arbeidsvilkår og at det settes krav om maksimalt antall kontraktsledd.

Arbeiderpartiet prioriterer til sammen 15 milliarder mer enn regjeringen i sitt forslag til NTP. For Trøndelag betyr det realisering av to tog i timen innen 2024, utbedring av Klettkrysset og at E14 tas inn i planen.

Arbeiderpartiets prioriteringer ut over regjeringens forslag:

  • Fylkesveger +2,4 mrd kr.
  • Fiskerihavner +1,8 mrd kr.
  • Jernbane +2,0 mrd kr.
  • Byvekstavtaler/kollektivinvesteringer +3,0 mrd kr.
  • Rassikring +3,0 mrd kr.
  • Riksvegprosjekter +2,8 mrd kr.

Til sammen +15,0 mrd kr.

For Trøndelag betyr det:

  • Realisering av to tog i timen innen 2024
  • Utbedre Klettkrysset
  • E14 inn i planen

Det er på tide med en ny Arbeiderpartiledet regjering som prioriterer Trøndelag!

Kommentarer til denne saken