Arbeiderpartiet påstår i et innlegg om budsjettbehandlingen i Verdal at Senterpartiet vedtar at vi ikke har et rusproblem.

Verdal Senterparti har på ingen måte vært med på å vedta at Verdal ikke har et rusproblem. Vi har derimot løftet denne saken og satt den på sakskartet gjennom hele høsten, og fokuset skal fortsette. Men vi må være forsiktige med å tegne et bilde som ikke stemmer. Ungdommene våre fortjener å bli tatt på alvor!

Vår mening er at verbalforslaget fra Arbeiderpartiet slår inn åpne dører. Vi er enig i at man skal ta utfordringene på alvor, men mener at vi har samarbeidsgrupper som fungerer. Videre har utvalg for mennesker og livskvalitet satt russituasjonen og ungdomsmiljøet i Verdal på sakskartet. FMS Innherred og en tidligere rusmisbruker har vært invitert inn og det er gjennomført egen temaøkt med politi, SLT-koordinator, ungdomskontakten, Panzer, rustjenesten, ungdomsrådet og miljøteam. Her er situasjonen i ungdomsmiljøet belyst og diskutert og det vil bli fulgt opp videre i det nye året.

Her ble det tydelig beskrevet at det er visse utfordringer i Verdal, som det er de fleste steder. Utfordringer og problemer skal ikke skyves under teppet, men det må heller ikke tegnes et bilde som er verre enn det er!

Leder for ungdomsrådet i Verdal, Siri Andrea Akselvoll, uttalte i møtet:

«Hvis det danner seg et inntrykk av at det er verre enn det faktisk er, gjør det ikke situasjonen bedre. Vi merker allerede at vi er litt uglesett blant enkelte når vi oppholder oss på steder rundt i byen».

Ungdataundersøkelsen viser også fortsatt positiv utvikling.

Arbeiderpartiet foreslår å opprette en arbeidsgruppe som allerede er på plass, i et system som har fungert godt over mange år. Vi har politirådet som er kommunens og politiets formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.
I tillegg har politirådet en referansegruppe som møtes to ganger i året, og her er blant andre Verdal næringsforum, Verdal ungdomsråd og Verdal videregående skole representert.

En av styrkene til Verdal er nettopp det tverrfaglige forebyggende arbeidet som er godt systematisert. Derfor stemte vi mot Ap sitt forslag. Vi trenger ikke flere arbeidsgrupper og utvalg. Vi må jobbe med de systemene som er bygd opp over år og som det er gode erfaringer med. Ett arbeid som Ap tidligere har vært stolt over å ha vært med å bygge opp.

Innspillet fra Ap om å involvere næringslivet i større grad er noe å ta med seg, men kanskje den viktigste ressursen å spille på lag med - foreldrene - nevnes ikke. I høst har det ved politisk ledelse f.eks. blitt gjennomført tiltak for å styrke samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehager og tatt initiativ overfor det kommunale foreldreutvalget, KFUV.

I en budsjettdebatt med trange rammer blir det mye fokus på verbalforslagene. Ofte er dette saker som må utredes videre og som vi får igjen senere. At verbalforslag blir nedstemt betyr ikke at det ikke blir gjort noe med de sakene. Det kan like godt være at det er ting som allerede er på gang, eller som lager unødvendige sidespor og nye strukturer som blir ansett som unødvendige. Eller at det er enklere å bli enige og finne omforente løsninger, på tvers av partiene, ved ordinær saksbehandling ellers i året.