Å behandle barn og foreldre slik Heim kommune har gjort på Halsanaustan, er grovt uansvarlig. Og det får dessverre konsekvenser for lokalsamfunnet på Halsa.

I tirsdagens formannskapsmøte informerte kommunedirektøren om at det var to søkere til Halsanaustan Barnehage til høsten, og mente tilbudet dermed er ulovlig! Hvordan er det mulig at samme kommunedirektør for bare tre måneder siden mente at en familiebarnehage med én ansatt og opp til fem barn var forsvarlig, til tross for at vedtaket om etableringen var opphevet av fylkesmannen i oktober?

Historien om Heim kommunes håpløse vingling i saken om Halsanaustan Barnehage er trist lesning.

Nedleggelse

I januar 2021 var Heim på full fart inn i Robek, og rådmannen foreslo å legge ned Halsanaustan Barnehage omgående, uten noen forvarsel til de det gjaldt.

I formannskapet var posisjonen helt enig, men etter massive protester fra foreldre, innbyggere og næringsliv med gulvestaksjon og lystog, valgte kommunestyret å utsette behandlingen til høsten.

Familiebarnehage

I budsjettforslaget sitt i desember 2021 ønsket den nye kommunedirektøren å etablere en familiebarnehage i lokalene på Halsanaustan. Han mente én ufaglært ansatt med ansvaret for opptil fem barn var forsvarlig, og at 7,5 timer åpningstid uten pauser eller vikar ville gi et godt nok tilbud for de ti barna ved barnehagen.

Posisjonen var enige, og stemte for forslaget.

Lovlighetskontroll

HalsaLista og Frp og en representant fra Høyre var uenige i vedtaket, og i januar 2022 sendte vi en lovlighetskontroll på etableringen. Vi mente en kommunal familiebarnehage var i strid med målene i barnehageloven, at tilbudet ikke var godt nok for brukerne, at det ga uforsvarlige arbeidsforhold for den ansatte, og at saksutredningen ikke var forsvarlig.

Man skulle tro at det hastet å få behandlet lovlighetskontrollen og omgjort vedtaket hvis det var ulovlig, foreldrene måtte jo få vite hvilket tilbud barna deres hadde fra høsten. Men Heim Kommune svarte med å fjerne Halsanaustan Familiebarnehage fra søknadsskjemaet for barnehageopptak!

Lovlighetskontrollen kom først til behandling i april! Posisjonen mente fortsatt at vedtaket var lovlig, og da skal saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det skjedde ikke. På spørsmål fra HalsaLista om hvordan det gikk med lovlighetskontrollen, beklaget kommunedirektørens representant at den var kommet på avveie, og ikke var blitt sendt! Først i juni 2022 fikk Statsforvalteren lovlighetskontrollen, et halvt år etter at den var innmeldt!

Tvangsflytting

Samtidig foreslo kommunen overfor foreldrene på Halsanaustan å fortsette driften av barnehagen fram til ferien. Det skjedde uten at kommunestyret ble informert, eller at enhet for oppvekst søkte om utvidet ramme.

I løpet av sommeren ble barna flyttet til Liabø barnehage, og dørene på Halsanaustan ble stengt.

Vedtaket oppheves

I oktober 2022 kom svaret på lovlighetskontrollen. Det er sjokkerende lesning: «Statsforvalteren er kommet til at vedtaket om endring/godkjenning av Halsanaustan barnehage ikke er blitt til på lovlig måte, jf § 27-3 første ledd bokstav c, og mangler ved måten vedtaket er blitt til på gjør at det ikke er mulig å ta stilling til om vedtaket har et lovlig innhold, jf § 27-3 første ledd bokstav a. Dette er feil som medfører at vedtak om omgjøring/godkjenning av Halsanaustan familiebarnehage er ugyldig. Vedtaket oppheves derfor, jf kommuneloven § 27-3 fjerde ledd».

Likevel mente kommunedirektøren at en familiebarnehage var en god løsning, og videreførte den i budsjettet sitt i desember 2022! Og lovte å komme tilbake til hvorfor i et senere møte! Og posisjonen var helt enig!

Vi sendte en ny lovlighetskontroll.

Barnehagen overlever

To måneder senere, i januar 2023 snudde kommunedirektøren 180 grader, og mente nå at en familiebarnehage var uforsvarlig både for brukerne og den ansatte! Han foreslo derfor å legge ned barnehagen. Men heldigvis hadde også posisjonen snudd, enda en gang.

Høsten 2022 fikk nemlig Heim 36 millioner fra havbruksfondet, og takket være kommunedirektørens trenering og lovlighetskontrollen vår hadde kommunen rukket å få penger på bok. Kommunestyret vedtok å bevare barnehagen på Halsanaustan!

Mistillit

I mars 2023 er det bare to søkere til Halsanaustan Barnehage. Kommunedirektørens representant skjønner ikke hvorfor, og konkluderer med at det vil være ulovlig å drive med så få barn! Posisjonen er enig, og snur dermed for femte gang i barnehagesaken.

Det må rettes kraftig kritikk mot kommunedirektøren for mangelfulle saksutredninger, manglende innbyggerinvolvering og massiv trenering, og posisjonens vingling. Vi er redd skaden er uopprettelig for lokalsamfunnet på Halsanaustan.

Et år er lang tid for et lite barn, og selvsagt ønsker ikke foreldrene å skysse barna frem og tilbake mellom barnehagene alt etter kommunedirektørens og posisjonens stadig skiftende meninger. Det har ikke kommet noen informasjon om tilbudet, om åpningstider eller ansatte. Vi har full forståelse for at usikkerheten er stor i foreldregruppa, og om hvor lenge barnehagen vil bestå denne gangen.

Det blir en stor jobb å gjenoppbygge småbarnsforeldrenes tillit.