I Pensjonistforbundet Trøndelag registrerer en med tilfredshet at minstepensjonistenes økonomiske uføre står sentralt i forhandlingene om nytt statsbudsjett for 2021. Men samtidig har det meldt seg en ny sak, nemlig at regjeringen vil fjerne «enkepensjonen».

Begrepet enkepensjon er misvisende og ikke dekkende. Det er snakk om en gjenlevendepensjon eller etterlattepensjon til den som lever lengst i et ekteskap. Regjeringen viser til at det for den gjenlevende skal lønne seg bedre å stå i arbeide i full stilling i stedet for å motta ytelser etter den avdøde.

Dette er ideelle forestillinger. Hvis en av ektefellene, og i de fleste tilfellene kvinner, har gått gjennom et langt liv med deltidsstillinger i arbeidslivet, kan en ikke se for seg at den samme personen vil få adgang til fullstillinger i høy alder. Som pensjonister vil nok også de fleste i denne gruppen sitte igjen med tilnærmet minstepensjon.

Vi må også legge merke til at gjenlevendepensjon i praksis er en behovsprøvet ytelse. De med høy egen inntekt eller høy egen pensjon, har aldri vært berettiget «enkepensjon». Derfor har den eksisterende ordningen kommet til gode de som trenger det mest.

Pensjonistforbundet Trøndelag anbefaler at etterlattepensjonen opprettholdes i en form og et omfang som bidrar til å løfte flere enslige pensjonister over EUs fattigdomsgrense.