Gå til sidens hovedinnhold

Bemanningstetthet i hele barnehagens åpningstid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle barn fortjener en god start på livet. Barn fortjener trygghet, inkludering, mestring, læring og utvikling. Dette innebærer å være en del av et fellesskap fra barnet starter i barnehagen, og til de går ut av videregående skole. Et godt tilbud i barnehage og skole, kan innebære store muligheter for den enkelte. Med et godt tilbud i barnehage sikres at alle, også de med ekstra behov, får de beste forutsetninger for å lære, leke og mestre. For å sikre en god hverdag i barnehage er det viktig å ha godeansatte, med faglig og sosial kompetanse, som kommer raskt på banen.

Men det er også viktig å ha nok ansatte i barnehagen. Det er viktig at vi tar grep om barnehagetilbudet, og sikrer at alle barn får like forutsetninger – uansett bostedskommune. Levanger kommune har stort fokus på tidlig innsats. Tidlig innsats innebærer at innsatsen må gis med en gang et problem oppstår, dette for å unngå at små problem vokser. Noe som igjen innebærer at man må sette inn ressurser og tiltak allerede i barnehagealder. Dette er i tråd med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, en satsing som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det.

Svak kommuneøkonomi i Levanger kommune gjør at satser for barn og oppvekst holdes på et absolutt minimum, dette har stor innvirkning på bemanning i barnehagene i kommunen. Barnehageloven sier at «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.» Videre skal totalbemanningen være forsvarlig. Dagens bemanningsnorm krever minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. Bemanningsnormen skal sikre et minimum av antall voksne og pedagoger i barnehagene. Er tilstrekkelig bemanning forsvarlig bemanning? Får barn i barnehage et godt nok tilbud? Og kan vi se konsekvensene av dette?

I barnehager i Levanger var det i 2020 11,6 barn pr. barnehagelærer og 5,6 barn pr. ansatt i barnehagen. I tall fra Utdanningsdirektoratet fremgår det at en kommunal barnehage ikke oppfyller krav til pedagognormen. Det er stor variasjon mellom de ulike barnehagene i forhold til de ansattes utdanning. Andel barnehagelærere varierer fra 33 prosent til 64 prosent. Andel ansatte uten utdanning varierer også, fra 6 til 50 prosent. MEN – regnestykket er mer avansert enn antall barn delt på antall voksne, og gjennomsnittligvoksentetthet, med 1 voksen pr. 5,6 barn, er langt fra reell. De som tilsynelatende skal være «grunnbemanningen» på en avdeling er sjelden til stede alle sammen samtidig. Det er færre voksne enn bemanningsnormen krever store deler av barnehagedagen. Anslagsvis er man bemannet iht. bemanningsnorm 2 timer hver dag.

I formannskapsmøtet avholdt i kommunen 10. mars, vedtok formannskapet å utvide antall finansierte plasser i private barnehager i Levanger. Dette handler om økonomi. Utvidelse av antall plasser innebærer økte tilskudd fordi barnehagene blir godkjent for å ta imot flere barn. Dette innebærer økte midler for de private barnehagene, da det ikke er nødvendig å ansette flere fordi de innrapporterte tall viser at man ligger under kravet til bemanningstetthet i barnehagen. Med andre ord; man tillater at kravet til bemanningstetthet tolkes i samsvar med ordlyd, men stikk i strid med bakgrunnen for kravet – nemlig å sikre at det er nok voksne i barnehagen. Levanger kommune tillater med dette flere barn i en allerede underbemannet barnehage.

Vi ønsker å rette fokus på om barnehagetilbudet i Levanger kommune er godt nok for barna våre. Dette i lys av både tidlig innsats og sikring av barns rettigheter. Barn i barnehage har rett til spesialpedagogisk hjelp. Levanger ligger lavt i andel barn som får spesialpedagogisk hjelp. Bare 3,1 prosent av barn i barnehage i Levanger får dette. Til sammenligning får 4,5 prosent av barnehagebarn i Verdal spesialpedagogisk hjelp. Når barn begynner på skole har 11,5 prosent av barna spesialpedagogisk hjelp i Levanger. Dette er over 1,5 prosent mer enn i Verdal. I Verdal kommune har de et prosjekt hvor helsesykepleiere har fast kontortid i barnehage. Alt dette handler om tidlig innsats, og nok voksne som kan hjelpe barn som trenger dette når behovet for oppfølging oppstår. Er det grunn til å tro at Verdal sin innsats i barnehager med økt fokus på spesialpedagogisk hjelp og det pågående prosjekt med kontortid for helsesykepleiere medfører at færre barn trenger hjelp i skolen?

Videre – Levanger har hatt flere ungdommer på atferdsinstitusjon enn Verdal, og har enkelte år hatt betydelige større kostnader knyttet til dette. Det nevnes også at mobbetallene fra Levanger er dårligere enn på Verdal. For å få til tidlig innsats og ivaretakelse av barns rettigheter kan ikke ressursbruken ligge på et minimum. Dette må politikere nå forstå. Barn er helt avhengig av at noen står på for at deres rettigheter skal sikres. Det finnes forskning og rapporter som tydelig viser svikt i ivaretakelse av barns rettigheter. I barnehagen har barn rett til å få informasjon og til å uttale seg. Ikke bare om innholdet i barnehagen og hverdagen. Barn har rett til å uttale seg fritt om det som er viktig for seg. Dette må det legges til rette for i barnehager. Ellers har barn som trenger hjelp så å si ingen mulighet til å få dette. For å få til dette trenger barn voksne som har tid til å følge de opp.

Levanger har lov til å ha bemanning som tilfredsstiller minimumskravene: Men spørsmålet er om vil ønsker dette for barna i Levanger? Ønsker vi ansatte som ikke klarer å gi barna det tilbudet de egentlig trenger? Vi er ikke i tvil om at dette går aller mest utover de barna som trenger det aller mest. Levanger kommune har stadig fremstøt som fremmer bolyst i Levanger kommune, for eksempel nevnes byggefelt i Kjønstadmarka, med boligtomter til kostpris, etablering av lekeplasser/uteområder etc. Det legges til rette for at den unge nyutdannede, utflytta, levangsbyggen, i etableringsfase, skal ønske å komme tilbake til Levanger.

Ung arbeidskraft har stor betydning for det offentlige og private næringsliv, og det er flott at det satses på å øke bolyst. Samtidig – den unge nyutdannede som flytter hjem til Levanger er gjerne i etableringsfasen, og vil ha behov for barnehageplass. Levanger kommune har et stort fokus på, og det investeres store summer, for å gjøre det attraktivt å bo og bli værende i Levanger kommune. Det er derfor grunnleggende at det gis et godt og dekkende barnehagetilbud i kommunen. Videre stiller vi spørsmålstegn til Levangers håndtering av tidlig innsats i barnehage. Det vises til at kommunen uttrykker sterk bekymring til ungdomsmiljøet i Levanger, med tiltakende rusproblematikk. Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med en gang det er behov for det. Dette for å forebygge.

Bør det ikke være en målsetting at barna våre får et godt barnehagetilbud, med nok voksne gjennom hele barnehagens åpningstid? For det er mye barna våre trenger de voksne til. De skal lære, de skal trøstes, de trenger hjelp, de trenger ros, de trenger veiledning. Lista er lang, og barnas behov er forskjellig. Det bør ikke være slik at den voksne må velge mellom å sjekke insulinnivå, eller hindre en slåsskamp. Med økt satsing på barnehager, vil kommunen ta hensyn til målet om tidlig innsats, og å øke bolyst i kommunen. Kommunen vil gjøre det attraktivt for småbarnsfamilier/unge nyutdannede i etableringsfase etc. å bosette seg i Levanger. Sats på barna våre – gjør Levanger attraktivt for småbarnsfamilier, og på denne måten sikre at unge blir værende i, eller flytter tilbake til, Levanger kommune.

Kommentarer til denne saken