Beredskap er et viktig tema i norsk og internasjonal politikk. Jeg meldte meg inn i MDG fordi MDG er det partiet som tar både klimakrisen og naturkrisen på største alvor. Klimakrisen og naturkrisen er de to desidert største beredskapsutfordringene i vår tid. MDG har den beste politikken på både klima og natur. Det å ta vare på klima og natur – handler om beredskap. Det er derfor jeg mener at MDG er det beste partiet når det gjelder beredskap.

For det første har MDG en svært ambisiøs og konkret politikk for å bekjempe klimakrisen. Vi har som mål å redusere Norges klimagassutslipp med 80 prosent innen 2030, noe som vil være en viktig forutsetning for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Vi i MDG vil derfor «stanse åpning av nye og utvidelse av eksisterende olje- og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035». Vi kan forbruke kun halvparten av den gassen og oljen som vi allerede har funnet. Dersom skal vi nå 1,5-gradersmålet, gir det ingen mening å lete etter mer olje og gass. De partiene som ønsker å lete etter mer olje og gass, har derfor feilet på det viktigste beredskapstemaet i vårt tid – å sikre en klode som ikke koker.

For det andre har MDG også en svært ambisiøs politikk for å beskytte naturen og bevare det biologiske mangfoldet. Vi ønsker å redusere avskoging og øke arealet av nasjonalparker. Vi ønsker å verne store områder til lands og til havs, noe som vil bidra til å beskytte dyre- og planteliv og øker vår evne til å takle naturkatastrofer. Å sikre at vi har intakt natur er en like viktig problemstilling som å sikre at vårt klima ikke koker alt liv på planeten. Vi mennesker er en del av naturen, og vi er faktisk helt avhengig av intakt natur. Likevel bygger de grå partiene ned natur – dag for dag – som om naturen var ubegrenset.

MDG er det beste partiet når det gjelder å ta vare på vår felles natur, og er det partiet som faktisk jobber for å ta vare på naturen vår. De grå partiene har feilet på den andre viktige utfordringen i vår natur – hvordan sikre at vi har intakte og levende økosystemer. Bare i Norge er det nå over 2000 arter utrydningstruet. De siste årene har regjeringen aktivt bygget ned norsk natur, svekket lovverket mot skadelige naturinngrep og oversett faglige råd fra miljøforvaltning og miljøorganisasjoner. Vi har ikke mer natur å tape. Vi trenger mer natur – ikke mindre!

MDG er det partiet som har den mest konkrete og ambisiøse politikken for å bekjempe både klimakrisen og naturkrisen – når vi sitter i kommunestyrer, fylkesting og storting. Det er derfor MDG er det beste valget for deg som ønsker å sikre Norge mot de største beredskapstruslene – klimakrisen og naturkrisen – i dette århundret.