Stortingsrepresentant Elin Agdestein fra Høyre angriper Senterpartiet og min uttalelse om formuesskatt. Det gir meg en fin anledning i mitt tilsvar, å poengtere et helhetlige mål med skatte- og avgiftspolitikken.

Senterpartiet mener formuesskatten er nødvendig for at de med de største formuene skal bidra noe mer til fellesskapet. Samtidig vil vi heve bunnfradraget slik at færre enn i dag må betale formuesskatt. For at det skal lønne seg å investere i produktiv virksomhet som maskiner og utstyr, skal verdsettelsesrabatten for driftsmidler økes. Vi vil også øke bunnfradraget og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler.

Senterpartiet vil på den ene siden ha lavere skatt for folk med vanlige og lave inntekter, og litt høyere skatt for de med de aller høyeste inntektene. Dette er vår overordnede politikk for å sikre mindre forskjeller både økonomisk, sosialt og geografisk.

På den andre siden ønsker vi et skattesystem som legger til rette for verdiskaping, arbeidsplasser og norsk eierskap. Hensikten er å legge til rette for at små og store lokalsamfunn, og mennesker i alle sosiale lag kan lykkes i Norge, skape seg gode liv, og finne mening med tilværelsen gjennom arbeid og skapende virke.

I tillegg til disse to punktene er vi opptatt av at skattesystemet skal oppfattes som rettferdig. Dette er viktig for å opprettholde viljen til å betale skatt og evnen til fortsatt å bygge velferdstilbudene rundt oss.

Jeg mener dette er mulig å få til gjennom en klok skatte- og avgiftspolitikk. Vi ønsker å gjøre noe med de sakene som faktisk påvirker ulikhet, verdiskaping og folks liv.. Dette dreier seg om trygghet i hverdagen med politi i lokalsamfunnet, nærhet til sykehus og til ambulansetjeneste når du trenger det. Dette er vesentlige faktorer som gjør det mulig å skape verdier overalt, og å ha gode liv med gode og nære tjenester i hele landet, uansett om du bor i en storby eller i en liten kommune.

Regjeringens avgiftspolitikk øker forskjellene. En tredobling av Co2-avgifta, økt el-avgift, store avgiftsøkninger i luftfarten som rammer kortbanenettet og en rekke andre eksempler vil fort ha vesentlig større betydning enn formueskattens betydning alene.

Agdestein knar og angriper mine uttalelser og Senterpartiets politikk. Det er hennes rett og hennes valg. Mitt budskap i debatten er å se formuesskatten som en del av en støtte helhet i skatte- og avgiftspolitikken og synliggjøre hvilke grep Senterpartiet vil ta for å oppnå dette. Vi ønsker et land med små forskjeller. Derfor kjemper Senterpartiet imot høyere avgifter fordi dette skaper større forskjeller.

Senterpartiet ønsker å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for folk med vanlige inntekter. Godt valg!