Senterpartiet har ambisiøse mål for norsk landbruk og spesielt for utviklinga av velferdsordningene til norske bønder.

I årets jordbruksoppgjør har regjeringa lagt stor vekt på å forbedre velferdsordningene og sammen med partene blitt enige om betydelige endringer av satsene for enkelte, prioriterte ordninger.

Avløsertilskuddet er hevet. Det samme gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Ordningen er også utvidet med inntil 20 dager per år per forelder for bønder som må ivareta sine barn. For enslige foreldre kan tilskuddet gis for inntil 40 dager per år.

Heving av satsene for avløsertilskudd vil gi næringa økt mulighet for å benytte avløsertjenester som igjen vil gi økt mulighet for økonomisk sikkerhet ved sykdom og skade. Det vil gi bonden en bedre mulighet for å ta ut ferie og fritid i tillegg til velferdspermisjon gjennom året.

Styrking av tilskuddsordningen til avløserlagenes landbruksvikarvirksomhet vil også gi bedre tilgang til arbeidshjelp for bøndene ved akutte hendelser som sykdom og skade.

Gode velferdsordninger er avgjørende for å kunne rekruttere inn til næringa av spesielt unge, nye brukere. Ferie, fritid og ikke minst sikkerhet og forutsigbarhet for familieetablering som ellers er normalen i det norske arbeidslivet er verdifulle goder som må på plass for at næringa skal være relevant for spesielt den kommende, nye generasjonen bønder.

Årets jordbruksforhandlinger er en start på å forbedre velferdsordningene. Det er et viktig signal å gi slik at dagens og morgendagens bonde skal vite at denne regjeringa har ambisjoner og mål som skal løfte bondens arbeidsplass også velferdsmessig.

Avtalen som Staten inngikk med Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag 16. mai, peker i retning av ambisiøse mål for bedra velferdsordninger for den norske bonden. Slik skal det være for at nye generasjoner går inn i næringa med trua på at norsk matproduksjon er en av de aller viktigste. Slik skal det være om vi skal sikre norsk matsikkerhet og beredskap for framtida.