Søndag 2. oktober kunne Trønder-Avisa avsløre at den kristne privatskolen Innherred Kristne Skole i Inderøy kommune forkynner til sine elever at abort er drap og at homofili er en synd. I 2021 mottok denne skolen 2,6 millioner kroner av fellesskapets penger. Er det riktig at fellesskapets midler skal brukes på skoler som lærer elevene et middelaldersk verdisyn?

Da den moderne norske velferdsstaten vokste fram i det 20. århundre, var det fordi sosialdemokratiske verdier som fellesskap og likhet fikk prege velferden; helsevesenet, skolen og det sosiale sikkerhetsnettet skulle være for alle, ikke for de få. Den tankegangen skapte det som skulle bli verdens mest stabile demokratiske samfunn. I den sosialdemokratiske fellesskolen møttes barn av fabrikkeiere og gruvearbeidere i samme klasserom. Resultatet av denne tankegangen er at barrierer mellom samfunnsklassene brytes ned, fordommer bekjempes og folk i Norge får mer tillit til hverandre.

Da Erna Solberg høsten 2021 måtte gi fra seg regjeringsmakta til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, hadde hun og hennes forskjellige borgerlige regjeringer brukt de siste åtte årene på å privatisere og bryte opp fellesskolen. Fra 2009 til 2020 økte antallet privatskoler i Norge med 62 prosent, mens antallet offentlige skoler ble redusert med 13 prosent. Denne endringa er resultatet av politiske valg fra Solberg-regjeringene. Én av disse nye privatskolene, er Innherred Kristne Skole i Inderøy kommune.

Les også

Faren for parallellsamfunn

På denne skolen undervises elevene ifølge rektor Bjørn Valde i tråd med bibelske idealer, og advares mot familie- og kjærlighetsliv som bryter med «Guds ord». Overraskende nok mener rektor Valde å vite at Gud ikke liker at mennesker av samme kjønn elsker hverandre. Innherred Kristne Skole legger også til grunn for sin forkynnelse overfor elevene at abort er synd, og i 2014 ble kvinner fratatt stemmerett i menigheten.

I 2019 passerte Innherred Kristne Skole elevgrensen for å motta statsstøtte, og i 2020 fikk da skolen 2,4 millioner kroner av fellesskapets penger. I 2021 var tallet økt til 2,6 millioner kroner. Med 15 elever gir det et tilskudd på i overkant av 173.000 kroner per elev. Til sammenligning brukes det 132.000 kroner per elev i den offentlige skolen i Inderøy. Med andre ord mottar elevene som går i fellesskolen i Inderøysamfunnet rundt 40.000 kroner mindre per elev hvert år enn elevene i den kristne privatskolen.

Dette er i seg selv to gode argumenter for hvorfor den norske fellesskolen må styrkes etter åtte år med Erna Solbergs oppsplitting og privatisering. For det første er det avgjørende at unge i Norge læres opp i et sett med verdier som fremmer samhold og respekt for hverandre. For det andre er det et stort økonomisk tapsprosjekt for landets offentlige skoler at privatskoler med tvilsomt undervisningsgrunnlag mottar langt mer tilskudd per elev enn hva som brukes på elevene i den offentlige skolen.

Voksne mennesker i Norge har, og skal selvsagt ha, full rett til å tro på akkurat det en selv vil. Det er likevel ikke det samme som at ultrakonservativ kristendomsforkynnelse er en god rettesnor for de verdiene trønderske barn og unge skal opplæres i. Privatskolen Innherred Kristne Skole er et tydelig eksempel på den politiske arven etter Erna Solberg. Den bør Arbeiderpartiet bryte med. Gjennom å gi statsstøtte til skoler som forkynner et for lengst utdatert verdisyn, aksepterer det offentlige at noen barn ikke skal få ta del av et fellesskap der likeverd, likestilling og minoriteters rettigheter er vedtatte sannheter. Kunnskapsminister Tonje Brenna og Ap+Sp-regjeringa bør i ei tid med tøffe økonomiske prioriteringer prioritere å styrke den norske fellesskolen.