Geirmund Lykke (Krf) må gjerne mene at kollektivfeltet skal fjernes inn mot sentrum i Kongens gt. Han kan også mene at fylkeskommunen ikke skal ha meninger om en veg som er fylkeskommunal og kollektivtrafikken som er fylkeskommunens ansvar.

Men det blir vanskeligere å bestemme at penger Staten har satt av til Mijøpakken for å skape bedre framkommelighet for bussene og trikken inn til sentrum, skal brukes til å gjøre framkommeligheten for bussene og trikken dårligere. Spesielt når vi vet at det blir behov for flere avganger i årene som kommer.

Å ta bort kollektivfeltet inn mot sentrum i Kongens gate vil medføre at personbiler, varebiler, busser og trikk må kjøre i samme felt. Det er også kantsteinstopp for buss og trikk i Kongens gate, som gir økt fare for tilbakeblokkering inn mot sentrum, spesielt i rush. Dette rammer både buss, trikk og bil.

Fotgjengere har flere veier inn til sentrum fra Skansen, det har ikke kollektivtrafikken.

Trondheim har gjennom avtale med staten 3,5 mrd kroner avsatt til å skape bedre framkommelighet for kollektivtrafikken inn hovedfartsveiene til sentrum. Pengene står i hovedsak ubrukt siden bystyret gjentatte ganger enten har gått inn for tiltak som enten reduserer framkommeligheten og kapasiteten for kollektivtrafikken, eller som opprettholder den på dagens nivå, tross at vi vet at kollektivtrafikken må øke.

Akkurat nå mangler det faktisk prosjekter å bruke disse pengene på, derfor var Trondheim eneste storby som ikke fikk midler til økt kollektivtrafikk i siste statsbudsjett. Finner vi ikke på nye prosjekter til erstatning for de prosjektene bystyret har gjort det umulig å finansiere, er faren tilstede for at pengene må leveres tilbake.

De andre storbyene satser på kollektivtrafikk. Trondheim er iferd med å bli den store kollektivtaperen blant storbyene.

Kravet for statens finansiering av Byvekstavtalen som nå ligger til grunn for Miljøpakken - forutsetter nullvekst i biltrafikken, selv om byens befolkning øker med mange tusen de neste årene. Et av de viktigste virkemidlene for å nå dette kravet, er å få veldig mange flere til å reise kollektivt. Da må bussene ha god framkommelighet og god kapasitet. Hvis Trondheim ikke når nullvekstmålet med økning i kollektivtrafikken, er kravet fra staten høyere bompenger, færre parkeringsplasser og dyrere parkering.

Det er ikke en utvikling vi i fylkeskommunen ønsker.