Politikerne i Levanger skal i mai behandle søknad fra Fiskå Mølle om å fylle ut et nytt stort område i Hotranbukta ved Norske Skog på Skogn. Cirka 22.000 nye kvadratmeter skal fylles ut i sjøen til nytt kaianlegg, nye bygninger for produksjon, siloer, lager og administrasjon. Utbyggingen vil grense til 200 dekar våtmark i Hotranbukta, som ble kjøpt av Miljødirektoratet i 2021 med sikte på vern av området som naturreservat.

Naturvernforbundet i Levanger er enige med Statsforvalteren, Trøndelag fylkeskommune, BirdLife Norge og Levanger jeger- og fiskerlag om at søknaden fra Fiskå Mølle ikke må innvilges. Utbyggingen vil være i strid med byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, allmenne friluftsinteresser, beitehensyn for truede fuglearter og sjøørretbestanden. Planene for utbyggingen er så omfattende at de kommer i konflikt med verneinteressene.

Den samlede belastningen for bløtbunnsområder i sjø og deltaområder i Trondheimsfjorden er stor. Hotrandeltaet er et av få deltaområder som fortsatt er forholdsvis intakt, etter at elvedeltaer i Orkanger, Trondheim, Hommelvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos er bygget ut.

Hotrandeltaet er et av de beste fugleområdene som er igjen i Trøndelag og er svært viktig for en lang rekke fuglearter, sjøørret og mindre organismer. Hotrandeltaet er et av 80 områder i Norge som er særlig viktig for naturmangfold og fugler etter internasjonale kriterier. Ifølge BirdLife er det registrert 180 ulike fuglearter der, av disse er 22 arter rødlista. Området er spesielt viktig som rasteplass for vadefugler som hekker i våre fjellområder. Utbyggingen vil skade beiteområdet for truede fuglearter og ødelegge bestanden av sjøørret.

Naturvernforbundet mener at kommunen har ansvar for å legge til rette for virksomhet på Fiborgtangen som kan oppfylle dagens krav til miljø og bærekraft. Politikerne i Levanger må derfor avslå søknaden om utbygging fra Fiskå mølle. Utbyggingen er for omfattende til å kunne tas som dispensasjon, den vil kreve en reguleringsplan.

Levanger kommune pådrar seg en svært negativ miljøprofil, hvis den godkjenner utbygging slik at det særlig verdifulle naturmangfoldet i Hotranbukta blir ødelagt. Det kommunale selvstyret, innebærer ingen rett til å ødelegge vernet natur. En utbygging med store negative konsekvenser for Hotranbukta, vil også skade Fiskå Mølle sin miljøprofil.

Sabima rangerer kommuner etter hvor godt de tar vare på naturmangfoldet. I 2020/21 sto det så dårlig til i Levanger, at jumboplassen ikke var langt unna. Det er liten tvil om at kunnskap om naturens mangfold og verdi må økes i Levanger.