Over nesten sju sider i Hurdalsplattformen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt planene for hvordan Norge skal ta seg best mulig av læringen – fra vi stabber inn i barnehagen til vi sitter og svetter over tunge lærebøker som student eller i en videreutdanning som voksen.

Hurdalsplattformen konstaterer at gode barnehager gir barn en god start. Den nye regjeringen vil at det skal bli billigere å ha barn i barnehage, og en bedre bemanningsnorm skal sikre barna nok voksenpersoner i hverdagen.

  • Trønderdebatt analyserer den nye regjeringserklæringen, side for side. Hver dag fremover vil kommentatorer fra Trønderdebatt og våre samarbeidsaviser skrive sine betraktninger med utgangspunkt i et nytt kapittel av Hurdalsplattformen. I dag ser vi på kapittel ti: Kunnskap.
  • Hurdalsplattformen kan leses her.

Også nok lærere over hele landet er et av målene for den nye regjeringen. I noen kommuner i Norge, som for eksempel Dovre, har skolene økt lærertettheten. Med det har kommunen redusert behovet for spesialundervisning radikalt, og nesten eliminert frafall i videregående skole.

Utdanningsforbundet har lenge meldt om lærermangel, både på kort og lang sikt. Søkertallene fra hovedopptaket til høyere utdanning viste i august en nedgang i antall søkere til alle lærerutdanninger, og ved studiestart var det fortsatt mange ledige studieplasser. En erstatning av firerkravet i matte med mer treffsikre opptakskrav, vil forhåpentligvis endre dette. På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Statistisk sentralbyrå sett på hvor mange som jobber som lærer i Norge uten godkjent lærerutdanning. Undersøkelsen viser at 15 prosent av undervisningen i grunnskolen, og 21 prosent i videregående opplæring, utføres av ansatte uten denne utdanningen.

Det er ikke bare utdanning av nye lærere som må til. Gjennom år med lav lærertetthet har mange lærere sluttet i jobben sin, og den nye regjeringen vil både jobbe for å utdanne flere og rekruttere tilbake de som har forlatt yrket. Lærere er blant de viktigste personene i elevenes liv. Fagkompetansen, pedagogikken, formidlingen og relasjonsbyggingen er avgjørende for å skape en skole der elever lærer, trives og mestrer godt. En tilfredsstillende lærertetthet er nødvendig for at alle elever skal få likeverdig opplæring, men det er også en forutsetning for å holde på de gode lærerne.

Å øke lærertettheten i grunnskolen vil på sikt hjelpe regjeringen med å nå målet om at flere elever skal gjennomføre videregående skole. Dette målet skal også nås gjennom satsning på yrkesfag der regjeringen vil styrke praktisk læring i grunnskolen, bedre yrkesfagopplæringen i skole og øke innsatsen for seriøse vilkår i arbeidslivet for lærlinger.

Også fagskolene skal styrkes. Gjennom blant annet 1000 nye fagskoleplasser årlig i fem år, styrket finansiering og bedre muligheter til utvikling for fagskolelærere, skal fagskolene være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Samtidig som det formelle utdanningssystemet styrkes, skal også alternativet, folkehøyskolene, få bedre vilkår.

I Hurdalsplattformen konstateres det at regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform. Denne skal sikre at behovene for økt kompetanse i arbeidslivet fylles og skal legge til rette for livslang læring. Da er det også positivt at regjeringen setter søkelyset på desentralisert utdanning. Det vil bli enklere for folk å få kompetansepåfyll og mer utdanning der de bor. At det skal tilrettelegges bedre for studenter i alle aldre, uavhengig av økonomi og livssituasjon, gjennom blant annet økt økonomisk støtte, vil være med på å lette gjennomføringen av en kompetansereform.

Summen av satsningene vil på sikt styrke utdanning og forskning på høyere nivå, og det vil regjeringen skal skje både i offentlig regi og i næringslivet. Blant annet skal tallet på studieplasser for områder med stort kompetansebehov trappes opp, myndighet skal overføres fra direktorat til institusjoner og det skal etableres nye forskningsmiljø av internasjonal toppklasse.

Når kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) nå får satt inn ministerstolene sine, er det et viktig område de begir seg ut i med et stort ansvar på skuldrene. Da er det viktig at de snakker med og lytter til de som kjenner hvor skoen trykker: Fra barnehageansatte som savner pedagogisk kompetanse og grunnskolelærere som løper skoene av seg, til ferske studenter som lurer på hvordan de skal klare å betale husleia og arbeidserfarne i kjeledress som trenger etterutdanning fordi utviklingen har skutt fart.

Og ikke minst må Brenna og Borten Moe finne pengene som må til for å skape kunnskap for framtida.