Sentraliseringen av Norge har vært en klar trend i Norge siden 1800-tallet, ifølge SSB. Den har skutt fart de siste 40-50 årene. Siden 1980 har andelen av befolkningen som bor i kommuner med flere enn 20 000 innbyggere vokst fra 56 til 70 prosent. Ut fra objektive fakta er det ikke mulig å si at ulike regjeringskonstellasjoner i denne perioden har klart å iverksette tiltak som har klart å snu denne trenden.

Urbaniseringen er en sterk global trend. På sykkeltur i distriktet rundt Madrid i Spania f. eks, fikk vi en sterk demonstrasjon av hvordan sentraliseringen har slått inn. Landsbyer var tomme, det satt noen gamle med stokk utenfor husene. Den nederlandske journalisten Geert Mak gjentok i 2014 John Steinbecks lange reise gjennom Amerika i 1960. Steinbecks reise er beskrevet i boka «Travels with Charley» . Maks reise er beskrevet i boka «Travels with John Steinbeck» . I løpet av disse 50 årene har det skjedd en enorm urbanisering i statene de kjører gjennom. Mak tegner et portrett av et politisk splittet Amerika, mer sosialt lagdelt og en middelklasse som er i ferd med å synke hen i håpløshet og pessimisme. Trump visste å utnytte det til sin fordel, men klarte ikke å hjelpe.

For å hindre sentralisering i Norge har det vært ført en aktiv distriktspolitikk, men tiltakene har ikke vært tilstrekkelige. Ingen regjeringskonstellasjon kan hevde at de har satt inn virkemidler som har stoppet sentraliseringen. For eksempel ble det lagt ned langt flere gårdsbruk i Norge og omdisponert mye mer dyrka jord da Sp satt med landbruksministeren i den rød-grønne regjeringa, enn etter at Solberg-regjeringa tok over.

Sentraliseringstendensen fortsetter dessverre!

Jeg er overbevist om at det er en felles interesse for alle som bor i Norge at vi skal ha levedyktige samfunn i både by og distrikt. Det tjener vi på alle. Derfor frykter jeg den den politiske debatten som har polarisering som mål. DE og OSS. Distrikt mot sentrale strøk. Dette kommer det ikke noe godt ut av!

Når det politiske Norge skal drøfte store, vesentlige saker for landet, så som utenrikspolitikk, pensjonssystem, klimasaker, samles alle partier og kommer fram til konsensusbeslutninger som har vært gode for landet.

Sentralisering og avfolkning/forgubbing i distriktene er en slik sak. Da er det nødvendig med en grundig og omfattende analyse, og en tverrpolitisk enighet om virkemidler. Denne saken er altfor viktig til at det skal scores billige, populistiske poeng på den.