Vi brukerorganisasjonene støtter den nye handlingsplanen for overdoser og dødsfall. Handlingsplanen omtaler kommunens tilbud til brukere i risiko for overdose samt forslag til videre tiltak og innsatsområder. Etter vårt syn er det like viktig med brukerrepresentanter som pårørenderepresentanter på hver avdeling.

Det er lettere å forstå pasienten når du selv har kjent på kroppen hvordan de har det, samtidig som det gir håp for løsning å se at andre har klart å slutte eller redusere problematisk bruk av rusmidler og/eller kriminalitet. Dette vil også hjelpe mot det fremdeles sterke stigmaet som er forbundet med rusavhengighet. Dessuten kan de hjelpe kommunen med å styrke informasjonsarbeidet til publikum, presse, pårørende og brukere, for å skape oppmerksomhet rundt temaet. Dette må gjøres for å redusere skam og skyld blant brukere så vel som pårørende.

Opprettelsen av et brukerrom vil bidra til en ny trygghet og verdighet for brukerne. Det vil også bidra til mer kunnskap og en sterkere tillit til kommunens hjelpeapparat. De som benytter seg av brukerrommet vil få veiledning og råd som kan bidra til mindre skadelig bruk av rusmidler, og forhåpentligvis redusere overdosedødsfallene, og skadene injisering gir på kroppen.

I Trondheim brukes det flere forskjellige typer opioider. Tidligere var dette et argument for hvorfor det ikke skulle opprettes et sprøyterom i byen. I 2018 ble det imidlertid opprettet en ny lov om brukerrom. Denne loven gjorde brukerrommet tilgjengelig for en større andel injiserende rusavhengige; dette være seg brukere av sentralstimulerende eller sentraldempende rusmidler. Brukerrommet har også åpnet opp for inhalering av rusmidler. Dersom en overdose oppstår på et brukerrom vil personen få øyeblikkelig hjelp som igjen vil minske risikoen for følgeskader.

En overdose er som oftest et uhell der bruker ikke er sikker på rusmiddelets styrke og sin egen toleranse. For opioidbrukere er det størst fare for overdose ved injisering etter en rusfri periode.

Brukerrommet vil i slike tilfeller være en livbøye for de med redusert toleranse. Før injisering vil brukerne få anbefalinger om oppdeling av dosen, vurdering av alternative inntaksmåter og tilbud om samtale. Samtalen kan motivere bruker til å ikke innta rusmiddelet, og eventuelt ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet eller pårørende. Et brukerrom vil forebygge skader som følge av rusbruk, samt føre til raskere behandling av skader som kan oppstå grunnet rusbruk. Flere brukere vil få hjelp til forebyggende behandling som kan forhindre innleggelser på sykehus.

Det blir lettere å gi relevant informasjon om mindre skadelig bruk av rusmidler direkte til den enkelte brukeren. Erfaringer med brukerrom viser til veiledningsarbeidet som en av de viktigste oppgavene. Veiledning kan bidra til endring av injeksjonspraksis eller en «switch», det vil si en annen, mindre skadelig inntaksmåte som f.eks. inhalering.

Hepatitt C (HCV) og HIV forebygges ved utdeling av rent brukerutstyr. Det er mange i den injiserende populasjonen som har HCV og det finnes de som har HIV eller begge sykdommene. For å hindre smittespredning er det viktig at de som injiserer får riktig veiledning i bruk av injeksjonsutstyr samt veiledning rundt hygiene før og etter injisering. Ingen brukere får bruke eget utstyr på et brukerrom grunnet smittefare og annet skadepotensial, og de ansatte får god anledning til å observere, veilede og korrigere brukerne på inntaksmåte av rusmidler.

Personalet kan hjelpe til med å endre eventuell skadelig praksis og dermed forebygge helseplager. Å få kontinuitet i det å observere og påvirke injeksjonspraksis hos rusavhengige kan bare muliggjøres med et brukerrom. Et brukerrom gir et unikt innblikk i brukergruppen og en oversikt over hvilke rusmidler som brukes. Det vil også spare kommunens innbyggere fra brukerutstyr som ligger slengt rundt i parker og avlukker og reduserer betjeningens problemer rundt brukere som gjemmer seg bort, eller tar overdose på offentlige toaletter m.m.