Trondheim er en flott by å bo i. Vi får 2500–3000 nye trondhjemmere hvert år. Flere folk krever flere boliger, nye skoler, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og nok arealer til næringsformål. Vi må legge til rette for gode nærmiljø i bydelene, lage et levende sentrum og ta vare på naturen vår. Vi trenger gode kollektivtilbud, gang- og sykkelveier, nye veiforbindelser og at vi holder biltrafikken i sjakk.

Vi har sterke kunnskapsmiljø og flinke studenter i byen vår. Det er bra når vi skal løse grønn omstilling og store velferdsoppgaver med trygg økonomisk styring i årene framover.

Mange er nå usikre på om de klarer å betale regningene. Vil strømprisen, renta og drivstoffprisene fortsette å stige? For Arbeiderpartiet vil jobb nummer én være å skape trygghet og forutsigbarhet i folk sine liv og sørge for at folk har en jobb å gå til. Vi jobber for å holde prisstigningen og rentene nede og tilby støtteordninger som virker.

Forskjellene har økt under åtte år med borgerlig styre. Derfor er blant annet gratis SFO, billigere barnehageplasser, bedre ordninger for de som mottar sosialhjelp og økt barnetrygd svært viktig.

Fram mot 2040 blir vi dobbelt så mange over 80 år. Samtidig blir vi færre yrkesaktive i forhold til antall eldre. Det betyr at vi skal løse flere oppgaver. Da må vi jobbe på nye måter og vi må rekruttere og beholde folk i tjenestene våre.

De eldre er en ressurs og vi trenger en aktiv eldrepolitikk. Dagens eldre legger ned en stor innsats i familien, i frivilligheten eller med andre arbeidsoppgaver. Vi vet at ensomhet, fallulykker eller kognitiv svikt gir skrøpelighet. Hvis eldre folk treffer venner, får hjelp til daglige gjøremål og tar vare på helsa kan flere bo hjemme lenger. Det er bra for alle. Arbeiderpartiet er garantisten for at alle med behov skal få tilbud om sykehjemsplass i Trondheim.

Vi ønsker at alle barn i Trondheim får en god oppvekst, med en god og trygg fellesskole, hvor de møter flinke voksne og lærer sammen. For som Kari Killèn skriver «Barndommen varer ikke bare livet ut, men i generasjoner».

Som pappa er jeg aller mest opptatt av at ungene mine har det bra og finner seg venner. At de lærer seg gleden ved å lære nye ting. At de erfarer at innsats nytter og at de opplever at mening dannes i møtet mellom folk.

Arbeiderpartiet vil alltid kjempe for at folk fra ulike deler av samfunnet går i samme fellesskap. Samfunnet vårt blir mer sammensatt og mer mangfoldig. Skal nye generasjoner utvikle toleranse og respekt for ulike kulturer, og se muligheter i mangfold, må klasserommene speile nettopp det mangfoldet. Da trenger vi en sterk offentlig fellesskole der barn og unge med ulik bakgrunn møtes. Vi må stoppe økningen i privatskoler og bruke fellesskapets ressurser på å gi barn og unge en god oppvekst og utdanning.

Over 75 prosent av elevene i Norge sier at de kjeder seg på ungdomsskolen. Grunnskolen er blitt mer teoretisk de siste tiårene. Praktiske fag krever at vi benytter andre sanser, lærer på nye måter og at vi øver inn ferdigheter vi ellers ikke får. Det har stor egenverdi å synge, snekre eller lage mat. Praktiske og estetiske fag fremmer også læring i teoretiske fag. En mer praktisk skole er bra for faglig utvikling og større variasjon vil øke motivasjonen til elevene. Det vil vi gjøre mer av.

Arbeiderpartiet vil jobbe for en god oppvekst for ungene våre, et godt og inkluderende arbeidsliv og en aktiv alderdom for våre eldre.

Vi står for en grønn omstilling og trygg økonomisk styring i en krevende tid.

De store oppgavene løser vi best sammen.