• REDAKSJONEN OPPLYSER OM AT DET ER AVDEKKET PLAGIAT I DETTE INNLEGGET. SE GJENNOMGANGEN HER.

Utbruddet av covid-19 har ført til endringer i jussen på mange områder. Lover er endret, midlertidige lover er gitt og det er kommet en rekke nye forskrifter. Når det gjelder retten til innsyn i det offentliges saksdokumenter er imidlertid alt ved det samme.

Det er ikke gjort noen endringer i offentleglova eller offentlegforskrifta som følge av covid-19, det er ikke gitt noen egen forskrift om innsyn under krisen og det finnes heller ingen bestemmelser i offentleglova som tar spesielt sikte på krisesituasjoner.

Innsyn og offentlighet er en grunnleggende rett. Begrunnelsen er åpenbar. Det handler det om demokrati. Uten innsyn kan ikke borgerne delta i samfunnsdebatten og følge beslutninger.

Men det handler også om kontroll. Publikum, og pressen, må kunne kikke det offentlige i kortene. Det går ikke på bekostning av behovet for å ivareta personvern eller andre hensyn som nevnes i loven.

Den tredje begrunnelsen handler om borgernes rettssikkerhet. Hvordan tas beslutninger? Blir alle behandlet likt? Alle disse begrunnelsene legger grunnlaget for den tilliten administrasjon og politikere er avhengig av i et demokrati.

Åpenhet er et generelt mål, og en grunnleggende forutsetning for å lykkes med håndteringen av covid-19- pandemien. Informasjon om pandemien og bakgrunnen for tiltakene som iverksettes er viktig for tilliten til myndighetenes håndtering av krisen og for at tiltakene aksepteres og følges.

I en krisesituasjon som den vi fortsatt står i vil både hensynene for og mot innsyn ofte være sterkere enn normalt. Da er det særlig viktig at innsynsbegjæringer behandles godt, grundig og raskt. En av utfordringene med offentlighetsloven er at det er bred tilslutning om prinsippet om meroffentlighet. Men når den praktiseres, bruker for mange offentlige organer energien på å lete etter unntak.

Hvordan en organisasjon reagerer i en krise er på mange måter den virkelige testen på om den er reelt åpen eller ikke. Det er mange som skryter av at de er det i planer og strategidokumenter. Det er ikke alle som klarer å være det når krisen først inntreffer.

Derfor har jeg to klare råd basert på min erfaring. For det første bør det føres offentlig tilsyn med praksisen. Det en organisasjon måles på har økt sannsynlighet for å bli gjennomført. For det andre må dette være gjennomtenkt på forhånd. «Train as you fight» som det heter i visse kretser.

Demokratiet må aldri settes på vent, spesielt ikke når en pandemi setter det meste på hodet.