Gå til sidens hovedinnhold

Det bør være to tingretter i Trøndelag

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 9. oktober i år fremmet Regjeringen proposisjon til Stortinget om endring av rettskretsene. For Trøndelag medfører dette at det vil være kun én tingrett for hele fylket. Forslaget fra regjeringen baserer seg på Domstolkommisjonens anbefaling som de la fram for Regjeringen i sin innstilling i fjor høst, dog med den endring at alle dagens bemannede rettssteder skal bestå. Hovedsete vil være i Trondheim, og bemannede rettssteder i Steinkjer, Namsos og på Brekstad. Det forventes at forslaget vil bli behandlet av Stortinget i løpet av høsten.

De ansatte ved Inntrøndelag tingrett er i utgangspunktet positive til en endring av domstolstrukturen og at dagens bemannede rettssteder fortsatt skal bestå, men mener det blir feil at det i Trøndelag skal være bare én tingrett. Vi ber derfor om at forslaget fra regjeringen justeres slik at det i Trøndelag blir to rettskretser i førsteinstans – en som omfatter Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett og en som omfatter Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett. Vi mener en slik løsning ivaretar de kryssende hensyn som er mellom behovet for en strukturendring satt opp mot hensynet til nærhet for brukerne på en bedre måte og at vi bør ha domstoler som har sitt hovedsete også utenom de større byene i landet.

Det er mange argumenter som støtter vårt syn, og vi nevner spesielt:

• I Trøndelag er det i dag en lagmannsrett, fire tingretter og to jordskifteretter. Tre av disse har i dag sitt hovedsete i Trondheim, de øvrige fire i distriktene. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, blir tallet 3 – 0 i favør av Trondheim. Dersom det blir valgt en løsning som foreslått av flere, med egen rettskrets for Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett, vil man få en mer balansert løsning.

• De fleste høringsinstanser i Trøndelag er positive til en løsning med to rettskretser, og ikke bare en som regjeringen foreslår, bl.a. Frostating lagmannsrett, advokatforeningen i Trøndelag og dommerne i Sør-Trøndelag tingrett.

• En tingrett bestående av Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett vil størrelsesmessig være innenfor de krav Domstolkommisjonen stiller til fremtidige domstoler med opp mot 30 medarbeidere, herunder minst 10 dommere. I kommisjonens utredning (NOU 2019:17 side 156) uttales det at den «vil bli av en slik størrelse at den isolert sett oppfyller kravene til et sterkt fagmiljø».

• En løsning med to rettskretser vil bidra til at vi i fremtiden opprettholder dagens gode juridiske og barnefaglige miljø også utenfor Trondheim.

• Størrelsesmessig er Trøndelag på størrelse med Danmark, som har 24 tingretter. Trøndelag bør derfor kunne ha to. I avstand er det nærmere 50 mil fra Røyrvik til Dombås. Det blir feil at det skal være kun en tingrett i et så stort fylke.

• Vi mener en slik løsning også vil være bra for Namsos som rettssted. Med kun én tingrett med hovedsete i Trondheim vil Namsos være utsatt dersom det kommer krav om nedskjæringer.

• En tingrett bestående av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett vil også være stor nok i forhold til Domstolkommisjonens krav. En trenger ikke også å inkludere Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett i denne.

Vi ber stortingsbenken i Trøndelag engasjere seg i denne saken, slik at vi i framtiden har en stor og robust tingrett med sete også utenfor Trondheim.

Kommentarer til denne saken