Gå til sidens hovedinnhold

Det er faktafeil at bestanden av brunbjørn ligger på et bunnivå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forvaltningen av rovvilt påvirker enkeltmennesker som har sitt levebrød av å stelle beitedyr i utmark på en direkte og tidvis ubarmhjertig måte. Gjennom kunnskap fra tidligere generasjoner og egen erfaring har de sørget for dyrene sine på best mulig måte i områder som staten har sagt skal være forbehold beitedyr. Vi skulle ønske at debattanter om rovviltpolitikken ville forstå og respektere dette i større grad enn hva vi tidvis opplever.

Tidligere denne måneden hadde Naturvernforbundet en kronikk i Trønderdebatt hvor de kommer med flere feilaktige påstander om negativ utviklingen av bjørnebestanden i Trøndelag og årsaken til dette.

Det er faktafeil at bestanden av brunbjørn ligger på et bunnivå. For Trøndelag var bjørnebestanden på 19 individer i 2015 noe som er betydelig lavere enn hva den har vært de siste åra med 34 registrerte individer i 2019, og 29 individ i 2020. På landsbasis har det ikke vært registrert flere binner noen år siden 2009, noe som medfører økt antall ynglinger også totalt for landet. I 2020 er bestandsmålet for ynglinger nådd i Rovviltregion 6 for første gang.

Så lenge bestandsregistreringen har pågått, siden 2008, har det ikke vært mangel på hannbjørner for å oppnå bestandsmålet i region 6. Det er antall binner som har vært utfordringen i så måte, og fra 2009 fram til 2018 er det skutt bare 1 binne i Trøndelag. Det er derfor feil å påstå at forvaltningen av bjørnestammen er årsak til at ynglemålet for bjørn ikke er oppnådd i vår region. Det er også feil at det må registreres åtte voksne binner for å beregne en yngling. Dette tallet påvirkes av flere faktorer, og for 2020 ble det registrert 17 binner i Trøndelag som ble beregnet til å kunne produsere 2,9 kull, det vil si 5,8 binner pr. kull.

NINA har i sin rapport om arealbehov for bestandsoppnåelse som ble lagt fram i februar pekt på utfordringen med at binner innenfor forvaltningsområdet i Trøndelag går over til Sverige og blir felt der, enten i skadefelling eller lisensjakt, og at dette er den viktigste årsaken til at bestanden i Trøndelag ikke øker. Når Naturvernforbundet føyer til at binner utvandrer fra Trøndelag til andre områder i landet og blir skutt der, må vi får be om dokumentasjon på dette.

Vi ber også Naturvernforbundet også dokumenter påstanden om at bjørner i Trøndelag blir skutt ulovlig slik det blir påstått i kronikken. Slik påstanden er utformet i kronikken fra Naturvernforbundet fremstår det som at dette er en konklusjon fra NINA. Det er også ganske hårreisende at Naturvernforbundet skriver; «Med fjoråret fulgte også tilfeller av faunakriminalitet da Statens Naturoppsyn dokumenterte at 5 binner ble jaget ulovlig av flere snøskutere fra norsk til svensk side der de ble skutt under skadefelling» Ifølge politiet er denne saken henlagt som «intet straffbart forhold påvist».

Det betyr at politiet under etterforskningen ikke har funnet bevis som kan dokumenter at noe ulovlig har skjedd. I en rettsstat som Norges bør selv Naturvernforbundet respektere en slik konklusjon og ikke prøve å henge ut innbyggerne i våre kommuner som kjeltringer.

Til slutt vil vi, med all respekt for Naturvernforbundets påvirkningsmuligheter, påstå at bjørnens valg av yngleplass med liten sannsynlighet kan påvirkes av vedtak verken i Naturvernforbundet, Miljødirektoratet eller Klima- og Miljødepartementet. Det er aldri i nyere tid registrert yngling vest for E6 i Grong/Namsskogan som er området dere mener bør inngå i forvaltningsområde for bjørn. Ynglingene har foregått innenfor vedtatte forvaltningsområde for bjørn, altså øst for E6. Så har disse bjørnene vandret over E6 på sommeren for å gjøre seg feit på sau i det som er beiteprioritert område, før de på høsten drar tilbake. Bondelaget har hatt som en klar forutsetning for vår argumentasjon skal være faktabasert.

Da NINA i februar la fram en rapport som konkluderer med at forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag er stort nok for å sikre bestandsmålet på 3 ynglinger forholder vi oss til det. Vi forventer at Naturvernforbundet også aksepterer at den forskningsbaserte forvaltningen skal legges til grunn for bestandsforvaltningen.

Kommentarer til denne saken