Innen 2030 er myndighetenes mål å redusere klimagassutslippene med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå. Det er samtidig bred politisk enighet i Stortinget om Norge i 2050 skal være et nullutslipp samfunn, og dermed være i balanse med FNs bærekraftmål. NTE har verktøyene som gjør det mulig å erstatte fossile brensler med ren, fornybar energi: vannkraft, vindkraft og solenergi.

Men for at Trøndelag og Norge skal ha muligheter til å nå de langsiktige klimamålene for 2050, krever det at NTE gjør riktige investeringsbeslutninger i dag. NTE har derfor engasjert Thema Consulting til å se på hva vi trenger av ny, fornybar kraft i et fullelektrifisert Norge i 2050.

Rapporten viser at vi vil klare oss ganske bra fram til 2030. Beregningene tilsier at eksisterende og planlagt produksjonskapasitet i Trøndelag er nok til å møte veksten i etterspørselen de neste ti årene. En fullelektrifisering i 2050 krever imidlertid minst 3 TWh mer enn den eksisterende og planlagte produksjonen. Om vi også tar med at trønderne har ambisjoner om fortsatt industrivekst i fylket, vil forbruket være 6 TWh høyere.

Fra 2030 til 2050 blir Trøndelags behov for ren, fornybar energi betydelig større enn den eksisterende og planlagte produksjonen. Tar vi mål av oss til å være et selvforsynt energifylke, må vi starte planleggingen nå. Så lang tid tar det nemlig å få på plass energiproduksjon i Norge.

Rapporten fra Thema Consulting viser at det også kan bli vanskelig å importere ren fornybar energi fra andre steder i Norge. Med dagens og planlagt energiproduksjon vil Norge mangle 12 TWh i 2050. Om målsettingene for industrivekst innfris, kan Norge mangle nærmere 45 TWh. Det norske nullutslippssamfunnet krever betydelig tilførsel av fornybar kraft. NTEs oppgave er å sørge for at vi kan forsyne trønderske husholdninger, hytter og arbeidsplasser også etter 2030.

Politikerne erklærte klimakrise i Trøndelag i juni 2019. I desember samme år vedtok de at Trøndelag skal bli klimanøytralt innen 2030. Dette er et meget ambisiøst et vedtak, som forutsetter bygging av mer fornybar energi. Vi kan velge å produsere i egen region, og dermed skape verdier og arbeidsplasser her. Eller vi kan importere strøm, og la verdiskapingen skje andre steder.

På vegne av våre eierkommuner forvalter vi et ansvar for å gjøre natur- og miljøkonsekvensene ved energiproduksjon så små som mulig. NTE prioriterer derfor de prosjektene som medfører de minst negative naturinngrepene. Eksempel på dette er oppgraderingen av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen – en av landets beste lakseelver – hvor vi øker produksjonen med 40 prosent med minimale naturinngrep. Dette er det femte vannkraftverket vi oppgraderer i løpet av de siste årene.

Et annet eksempel er prosjektet Ytre Vikna 2, der det nå planlegges en utvidelse av et eksisterende vindkraftverk – i en region som allerede tar en lederposisjon i det grønne skiftet. Fornybarklyngen peker i sitt Veikart til hydrogen på Nærøysunds muligheter for blant annet hydrogenproduksjon på Kråkøya som kan bidra til nullutslipp fra både hurtigbåter, havbruksnæringa og eksport av sjømat.

Også i andre områder i Trøndelag jobbes det målbevisst med å styrke næringslivet med ny industri og grønne arbeidsplasser som vil ha behov for ny kraft. Mange av disse planene er avhengige av at NTE gjør riktige investeringsbeslutninger i dag, når de skal realiseres om 10, 15 eller 20 år.

NTE er eid av trønderske kommuner. Vår virksomhet og verdiskaping skjer lokalt. Vi jobber for fornybarprosjekter som gir verdiskaping til våre eiere, næringsliv og trøndere flest – både i utbyggingsfasen og etterpå.