En oversikt fra Landbruksdirektoratet viser at det i 2021 ble omdisponert 2968 dekar dyrket mark til andre formål enn landbruk – omtalt av Trønder-Avisa 19. juni. Stjørdal var den kommunen som omdisponerte mest med hele 208 dekar, langt foran de neste verstingene Ringsaker og Haugesund. Totalt i Trøndelag ble 361 dekar omdisponert, over halvparten av dette altså bare i Stjørdal. For å anskueliggjøre hvor stort areal med dyrket mark som det politiske flertallet i Stjørdal, med Senterpartiet i spissen, sa ja til å «omdisponere» så utgjør dette omkring 30 fotballbaner.

Global matvarekrise

Norge er et av landene i verden med minst matjord per innbygger. All nedbyggingen svekker vår evne til å produsere mat til vår egen befolkningen, og denne trusselen blir enda større for barna våre. Utviklingen er også usolidarisk fordi mer import av matvarer betyr at vi legger beslag på jord i andre deler av verden, som landene trenger for å brødfø sin befolkning.

Russlands krig mot Ukraina kan utløse en global matvarekrise. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har analysert truslene fra krig, pandemi og klimakrise. De er tydelige på hva som er avgjørende for matsikkerheten i Norge: «Det som er viktigst er at jordvern får høyere prioritet, og at gårdbrukerne blir tatt vare på. Vi er helt nødt til å ha matjord å dyrke på, og bønder til å drive den», sier spesialrådgiver Arne Bardalen til NRK.no 12. mars.

Svekker matproduksjonen bit for bit

I Stjørdal tar ny E6 mye dyrket mark samt gang-/sykkelvei langs E14, men også enkelte boligprosjekter. E6 kunne vært rustet opp uten å ta så mye dyrket mark. Debatten den siste tiden gir grunn til håp om at E6 videre nordover fra Åsen tar mer hensyn til matjord og natur enn Nye veiers ensidige fokus på firefelts vei og 110 km/t. SV har lenge engasjert oss for en sammenhengende sykkelvei fra Hegra til Stjørdal sentrum, men det er uforståelig at flertallet ikke støttet forslaget om å bruke dagens sykkelvei fra Haraldreina til sentrum. Det ville spart mye god matjord. Samtidig er flere store boligprosjekter på gang på Kvislabakken, Skatval og Hell som innebærer nedbygging av dyrket mark.

Det er kommunestyret i Stjørdal som i utgangspunktet bestemmer om jord i vår kommune skal bygges ned enten det er til vei eller boliger. Derfor har vi både virkemidlene og i mine øyne ansvaret for å sikre jordvernet.

Med dagens politikk svekkes matproduksjonen i jordbrukskommunen Stjørdal bit for bit. Jeg vil si at dette er å stå med hodet under armen. Man har i alle fall ikke fingeren i jorda.