Visste du at menn og kvinner kan ha ulike symptomer på samme sykdom? For eksempel kan et hjerteinfarkt forløpe seg helt forskjellig for kvinner og menn. De fleste tenker på intense brystsmerter, strålende smerter i den ene armen. Det er normale symptomer for menn. For kvinner er vanlige symptomer smerter i ryggen, i magen eller diffuse smerter over hele kroppen.

Nettopp fordi vi vet at kjønn har betydning for helse, må vi sørge for at helsetjenesten faktisk er rigget for å gi like gode tjenester til menn og kvinner. Sånn er det ikke i dag. Dette har flere forklaringer: Det er ofte mannen som har vært normen for medisinsk forskning. Forskning på kvinners helse har hatt lavere status enn menns. Det har vært manglede samhandling i helsetjenestene som gjør at kvinner har fått dårligere helsetjenester. Dette er blant funnene i den nylige offentlige utredningen om kvinnehelse. Den helhetlige utredningen av kvinnehelse kom på plass etter beslutning fra Høyre i regjering, og det er den første helhetlige utredningen på 20 år.

Flere av funnene i den nye utredningen er sammenfallende med utredningen for 20 år siden. Det er ikke behov for flere utredninger eller vurderinger.

For Høyre er det viktig at det settes inn flere tiltak for å gi likeverdige helsetjenester. Du skal få like god hjelp enten du er mann eller kvinne. Kvinner må få bedre oppfølging når de møter helsetjenesten.

Mange opplever å ikke bli trodd. Mange bruker årevis på utredninger, uten at de får verken hjelp eller diagnose. Kvinner skal ikke være kasteballer i et stort system. Derfor ønsker Høyre flere standardiserte behandlingsforløp, for eksempel for endometriose og muskel- og skjelettlidelser.

Vi må også forske mer på kvinners helse. I og med at sykdom rammer kvinner og menn ulikt må kvinnens kropp være norm innen forskning på lik linje med mannens kropp. Vi mangler kunnskap om sykdommer som rammer kvinner, for eksempel endometriose og adenomyose. De som rammes venter i snitt 7 år på å få en diagnose, og behandlingstilbudet er ikke godt nok. Høyre vil opprette et nasjonalt kompetanse-, kunnskaps- og behandlingssenter for disse sykdommene. Mange har vært viktige for å få oppmerksomhet om disse lidelsene, særlig Norske Kvinners Sanitetsforening.

Alt for lenge har det vært menn som har vært normen for medisinsk forskning. Den trenden vil vi nå snu.