MIFF ved Conrad Myrland argumenterer i sitt innlegg den 30 november for at SV Stjørdal sitt forslag om kommunalt nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte områder er ulovlig. Faktum er jo at det er lovlig. Slike lovlige vedtak er gjort i mange norske kommuner og fylkeskommuner. Senest i februar vedtok Trøndelag Fylkeskommune et identisk forslag. Dette forslaget ble enstemmig støttet av stjørdalsordførerens eget parti, SP.

Lovligheten i et slikt forslag er vurdert av norsk UD. Etter nesten 2 år med vurderinger ble konklusjonen følgende: «Kommunal anskaffelsesboikott rettet mot varer og tjenester produsert i bosettinger på okkupert områder strider ikke mot Norges internasjonale forpliktelser på handelsrettens område» i henhold til brev fra statssekretær Audun Halvorsen (H) til Tromsø Kommune.

Argumentasjonen knyttet til lovlig eller ulovlig okkupasjon er uvesentlig. Internasjonale konvensjoner som f.eks. Roma-traktaten skiller ikke på lovlig eller ulovlig okkupasjon. Norge har definert Vestbredden som okkuperte områder. Det utløser et sett med internasjonale konvensjoner. Ordlyden i disse konvensjonene er soleklare. Det å direkte eller indirekte flytte sin egen befolkning til okkuperte områder er brudd på både Genèvekonvensjonene og Roma-traktaten. Det å utnytte ressurser på de okkuperte områdene i strid med de ønsker den opprinnelige befolkning har er brudd på Haag konvensjonen fra 1907.

Med bakgrunn i dette er det selvsagt legalt å legge andre vurderinger enn "økonomisk og teknisk grunnlag" til grunn for innkjøpsprosessen. Alle kommuner, også Stjørdal har et etisk regelverk som nettopp skal hindre at innkjøp gjøres i selskaper som bidrar til menneskerettsbrudd og brudd på internasjonale konvensjoner. Vår regjering bruker jo nettopp politiske vurderinger når de forbyr handel av varer og tjenester fra de områdene Russland okkuperer i Ukraina og fraråder handel med varer og tjenester fra Vest-Sahara. Så selvsagt kan en norsk kommune gjøre tilsvarende.

Til slutt burde også Myrland ha fått med seg at dette forslaget ikke bare omfatter de okkuperte områdene i Vest-Sahara og på Vestbredden. Dette forslaget omhandler alle okkuperte områder nettopp fordi det ikke skulle bli diskriminerende.

I kommunestyret ble forslaget dessverre ikke vedtatt. Dette var heller ikke ventet. Men vi ser at argumentasjonen fra posisjonen ikke dreide seg om noen av de punktene Myrland anviser. Hovedargumentet var derimot at det ville blitt arbeidskrevende å etterleve et slikt vedtak. Dette stiller vi oss uforstående til.

Det er trist at Stjørdal og ordfører Vigdenes bruker kommuneøkonomi som argumentasjon for ikke å etterleve de etiske retningslinjene. Det er trist at Stjørdal i fremtiden vil bruke våre skattepenger til å legitimere okkupasjon og menneskerettsbrudd.