Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gjør den interessante øvelsen i tronderdebatt.no å bruke «forurenser betaler»-prinsippet for å vise at NTNU selv må betale for klimatiltak på den redefinerte Campussamlingen. At forurenser skal betale, er et godt innarbeidet prinsipp for miljøgifter som slippes ut i naturen, som gamle synder etter skipsverft og malingsindustri. Dette prinsippet mangler helt i diskusjonen rundt campusprosjektet, mener Borten Moe.

Men da er i så fall spørsmålet – hvem er forurenseren her? Som de fleste har fått med seg er det ikke NTNU selv som bygger, det er Statsbygg, og da er det også Statsbygg som er forurenseren her. Det er de som slipper ut klimagasser når de bygger 90 000 nye kvadratmeter etter TEK17, og det er de som prosjekterer og legger føringer for hvordan byggene skal driftes i fremtiden.

Les også

Har NTNU ingen miljøambisjoner utover det andre skal betale for dem?

Borten Moe mener TEK17 er en ambisiøs standard, men den er bare et lovpålagt minstekrav som på langt nær fjerner alle utslipp. Det er fortsatt utslipp å betale for, og det finnes langt mer ambisiøse standarder.

Et nullutslippsbygg eller -område må produsere utslippsfri energi til omgivelsene for å kompensere for utslippene i byggefasen. Det er her NTNU kommer inn. De beste hjernene har allerede jobbet fram flere gode løsninger, de må bare inkluderes i prosjektet! ZEB lab-en på Gløshaugen er et godt eksempel på hva som er mulig hvis en vil, men det forutsetter at kunnskapen tas i bruk. I det redefinerte campusprosjektet har tidsplanen gjort det umulig å ta med disse miljøene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ser ut til å være i god dialog med sin sektor, da han før jul formidlet næringslivets ønske om strengere klima- og miljøkrav og samtidig understreket at offentlig sektor med sitt forbruk på 650 milliarder kroner, spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Et lovpålagt minstekrav representerer ikke en offentlig sektor som forstår sin viktige rolle og bidrar til utvikling og innovasjon. Hva om Borten Moe hadde vurdert hvordan sin sektor kunne vært inkludert på samme måte?

Siden Borten Moe sier at forurenseren skal betale også når det gjelder byggeprosjekt, høres det ut som han mener det bør innføres CO₂-avgift også på utbyggingsprosjekter. Det er i så fall et godt forslag. Først da vil det virkelig lønne seg økonomisk å velge nullutslippsbygg eller -bydeler fremfor å følge minimumskravene i TEK17.

Byggebransjen, med riving og nybygg, står som kjent for 40 prosent av alle klimagassutslipp. Frem til en CO₂-avgift på byggeprosjekter er på plass, bør alle offentlige utbyggingsprosjekter legge lista langt over lovpålagte minstekrav. Dét er «forurenser betaler» i praksis, Borten Moe.