Det er mange utfordringer å gripe tak i i årene som kommer. Både innen skole, helse, klima og kommuneøkonomien. Pandemi og krigen i Ukraina påvirker også Trondheim. Verden endrer seg og det vil alltid komme nye utfordringer som krever en løsningsorientert politikk. Arbeiderpartiet skal være partiet som leverer løsninger til beste for fellesskapet, slik vi har gjort de siste 19 årene i Trondheim.

Siden Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene tok over styringen i 2003 har vi oppnådd mye. Vi har prioritert store løft for fellesskapet gjennom å pusse opp og bygge nye barnehager, skoler og helseinstitusjoner. Vi overtok skolebygg med mugg, fukt og asbest og måtte sende elevene våre hjem på grunn av hodepine. Nå har vi gode og funksjonelle skoler som fungerer som bydelshus på kveldstid, med kulturskole, korps og som møteplass for frivillige organisasjoner. Det har vært en av våre viktigste prioriteringer.

Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Miljøpakken som ble etablert i 2008 har vært en suksess som har bidratt til å styrke kollektivtilbudet, bygge nye gang og sykkelveier, snarveier for gående samt nye bilveier. Vi er blitt langt flere innbyggere i Trondheim, men veksten i transporten har vi tatt med buss, sykkel og apostlenes hester. Det er ikke blitt flere bilister på veiene. Dermed unngår vi den verste rushtrafikken som en del andre byer sliter med.

Trondheim regnes som en attraktiv by å bo og jobbe i. Bedrifter ønsker å etablere seg i Trondheim. Det kan vi blant annet takke NTNU og forsker-, utviklings- og teknologimiljøene for. Men det skyldes også at vi kan tilby gode barnehager, skoler, et levende kulturtilbud og rikelig med rekreasjonsmuligheter i marka rundt byen. I tillegg har vi lyktes med å bygge nok boliger slik at boligprisene har holdt seg på et forsvarlig nivå.

Det er viktig å legge til rette for at folk i Trondheim trives. Det klarer vi heldigvis i stor grad. Det er mange interessante jobbmuligheter, ungene møter gode barnehager og skoler, vi tar godt vare på de eldre og det er meningsfulle ting å ta seg til på fritiden nærmeste uansett hvilke interesser man måtte ha.

Det er hyggelig å være attraktiv. Mange flytter til Trondheim hvert år. Et sterkt og variert næringsliv betyr arbeidsplasser og gode skatteinntekter. Penger som kan brukes for å bygge bedre velferdstjenester.

Men vi har fremdeles utfordringer. Det er stort press på våre helsetjenester. Det er krevende å rekruttere nok helsearbeidere, og særlig sykepleiere. Gjennom flere år har vi trappet opp innsatsen for eldre gjennom økte bevilgninger. Men vi jobber også målbevisst for å finne ut hvordan vi skal løse framtidens helsetjenester slik at alle skal få et godt tilbud når de blir eldre eller rammes av sykdom. Det er også et viktig å kunne tilby heltidsstillinger for de ansatte. Flere heltidsansatte vil også bidra til bedre kvalitet i helsetjenesten.

Barna er det viktigste vi har. Derfor har vi brukt mye krefter på å sørge for full barnehagedekning og å ruste opp skolene. Nå faser vi inn gratis SFO. Det betyr mye for lommeboka for småbarnsforeldre. Våre lærere og andre ansatte i skolen gjør en fantastisk jobb. Men vi trenger enda flere ansatte i skolen for å oppfylle lærernormen og tilby tilrettelagt undervisning og spesialpedagogikk for elever som trenger det. Det skal vi løse.

Alle store byer må ta en krafttak i møte med klimautfordringene. Utslippene skal ned. Energi må utnyttes bedre. Derfor er vi opptatt av å velge klimavennlige materialer og energiløsninger når vi bygger nye skoler, helseinstitusjoner og andre kommunale bygg. Anleggsplassen skal være fossilfrie. Vi legger også til rette for solceller på kommunale tak. Ved store utbygginger som f.eks. Nyhavna, Sluppen og Brøset er ambisjonene at de skal bli nullutslipps bydeler.

Vi skjermer landbruksjord mot videre utbygging og vi jobber med naturrestaurering. Vi har blant annet fokus på vår viktigste «viltkorridor» Nidelva hvor en rekke gytebekker er sterkt skadet på grunn av naturinngrep.

Vi skal også sikre bedre kildesortering av avfall og øke gjenbruk av materialer, hvitevarer, elektronikk, møbler osv. Det viktigste enkelttiltaket for å få ned utslippene er Co₂ rensing av fjernvarmeanlegget på Heimdal som står for om lag en fjerdedel av utslippene i Trondheim.

Kommuneøkonomien er trang, men de siste årene har vi likevel funnet penger til økt satsing både innen skole og helse. Vi skal strekke oss langt de kommende årene for fortsatt å prioritere disse områdene.

Arbeiderpartiet styrer etter mottoet «trygg økonomisk styring». Det betyr streng budsjettdisiplin. Det har gitt oss armslag til å bygge opp et fond, som er tilgjengelig i vanskeligere økonomiske tider og når vi får ekstraordinære utgifter. Norske kommuner styres med trange økonomiske rammer. Derfor må vi prioritere hardt. Men innbyggernes trivsel, trygge arbeidsplasser, en god oppvekst, en trygg alderdom, godt klima, frisk luft og en ren natur vil alltid være de viktigste prioriteringene.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag