Takk til Svein-Arild Gullvåg, Birgit Rennemo og Thomas Sørlie i NTL NAV Trøndelag for oppfordringen til SV om å dele våre tanker rundt kommunedirektørens forslag til budsjett og nedbemanningen som er foreslått i NAV. Det er flere positive ting med budsjettet som kommunedirektøren har lagt frem, men de foreslåtte kuttene i NAV er på ingen måte en av disse. Vi deler NTLs bekymringer.

Les også

Usolidarisk og uakseptabelt forslag fra kommunedirektøren i Trondheim!


Da kommunedirektøren la fram sitt forslag uttrykte han bekymring for en utvikling med dårlige levekår, flere fattige foreldre og mer barnefattigdom. Han foreslår sågar og fra neste år av legge frem et eget levekårsbudsjett. Det er viktige og spennende perspektiver som blir presentert. Men, det gir ikke helt mening at han da finner det riktig å kutte så dramatisk i driften til de som kan forebygge denne negative utviklingen. Det å utsette satsinger på barn og unge, som gratis SFO, sammen med det foreslåtte kuttet i NAV, gir kommunedirektørens budsjettforslag en usosial profil. Dette er ikke SV fornøyd med.

Rent samfunnsøkonomisk er det ingen grunn til å tro at vi som kommune vil spare på denne typen kutt. Manglende oppfølging av sosialhjelpsmottakere og de som mottar kvalifiseringsstønad medfører store menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnader. I tillegg er det som de tillitsvalgte i NTL skriver - kutt i en allerede presset sektor medfører risiko for høyere sykefravær. I Trondheim kommune skal vi ta godt vare på våre ansatte og gjøre de i stand til å gjøre jobben sin, da må vi også sikre at vi har nok folk på jobb.

Vi har et ansvar for å sikre at kommunen klarer å levere lovpålagte tjenester til de av våre innbyggere som har krav på dette. Og vi har et ansvar for å tenke menneskelig, helhetlig og langsiktig rundt kommuneøkonomien.

NAV har et samfunnskritisk oppdrag, både gjennom inntektssikring og gjennom oppfølgings- og kvalifiseringstiltak. Det er samfunnskritisk fordi enkeltindividene og familiene som NAV møter har rett på god oppfølging og hjelp - og fordi det koster samfunnet for mye å ikke ta vare på de som havner utenfor arbeidslivet. SV anerkjenner den avgjørende rollen NAV sine ansatte har i å sette utjevnende politikk ut i praksis og vil jobbe for å redusere de foreslåtte kuttene i de kommende budsjettforhandlingene.