I Trønder-Avisa sin utgave tirsdag 6. desember velger daglig leder for Montessori Norge Nina Johansen, å komme med et tilsvar til undertegnede. Dette på bakgrunn av betraktninger jeg har kommet med om Arbeiderpartiet sitt syn på privatskoler og om det Arbeiderpartiet har mest tro på – den norske offentlige fellesskolen.

Les også

Kunnskapsløst angrep på privatskoler!

Først og fremst vil jeg takke daglig leder, Nina Johansen for tilsvaret og for sin deltakelse i debatten. Det er fint og skjerpende å bli utfordret fra dyktige meningsmotstandere. Daglig Leder Johansen sine påstander baserer seg på faktabaserte argumentasjon. Mye av det som presenteres er dog ikke nytt eller revolusjonerende.

Daglig leder Johansen påstår slik alle forkjempere for privatskoler at hennes meningsmotstandere enten ikke har kunnskap eller sprer usannheter – eller baserer sin argumentasjon på synsing og fordommer. Dette er over tid blitt en del av det forutsigbare standardrepertoaret for de ivrigste forkjemperne av privatskoler i Norge og ikke noe nytt i så måte, det kan dokumenteres. På en annen side gjør jo leder Johansen bare jobben sin ved å forsvare sine interessenter, som tross alt står for hennes lønn. Daglig leder Nina Johansen med flere tillegger undertegnede meninger og påstander så de kan drive skyggeboksing og sette seg i en offerrolle.

I tillegg til å drive med beskyldninger om faktafeil forsøker daglig leder Johansen å lede fokuset bort fra poenget med hvorfor Arbeiderpartiet ikke vil ha privatskoler, nemlig det at privatskoler – ideelle, verdibaserte eller ei – undergraver den offentlige fellesskolens ressursgrunnlag og i særdeleshet offentlige distriktsskoler med lave elevtall.

Leder Johansen for Montessori trenger ikke å måtte forholde seg til det helhetlige skoletilbudet i en kommune – eller kretsgrenser. Hun kan kjempe for privatskolenes ve og vel. Privatskoler utfordrer skoler som har kretser med lave elevtall. Som samfunnsaktør og folkevalgt bør man gå inn med et lite bredere samfunnshensyn for helheten i skoletilbudet for de godt over tusen elevene i kommunen og sikre best mulig vilkår for den totale elevmassen i fellesskolen med de få ressursene man har, uansett så godt verdigrunnlaget en ideell privatskole har. Om en privatskole slår seg ned i en sårbar elevkrets i kommunen hvor elevtallene er lave, utfordrer det elevtilførselen for den offentlige skolen.

Som daglig leder Johansen også er klar over, er det slik at elevtallene i kongeriket og da især distriktene dessverre går kraftig nedover. Når elevtallene i en skole går nedover, går overføringene til skolene nedover. Men kostnaden ved antall klasser står fast. På et tidspunkt vil gapet mellom inntekt grunnet elevnedgang, og utgift knyttet til klassekostnad resultere i underskudd. Underskuddet går utover elevenes hverdag og kvalitet i innhold i form av innkjøpsstopp av læringsutstyr, lekeapparater, skolebøker, svømmetilbud, kulturelle innslag – det generelle innholdet i elevens skolehverdag.

Det går også utover laget rundt eleven da man ikke får råd til å ansette flere lærere, assistenter, spesialpedagoger, og miljøarbeidere. Underskudd fordrer nedskjæringer eller sammenslåinger av skoler. Svaret da er ikke flere private skoler. Svaret er å styrke de skolene vi allerede har for å bedre kvaliteten og innholdet i elevens og de ansattes hverdag. I sitt innlegg påstår daglig leder Johansen videre at:

«Dersom en elev byttet fra en offentlig til en privat skole sitter likevel kommunen igjen med rundt 20 prosent av midlene som følger denne eleven, selv om eleven faktisk ikke benytter det offentlige skoletilbudet. Slik kan man si at det egentlig er helt motsatt, og at det offentlige sparer på at en elev velger en privatskole».

Å drive skole med en slik påstand til grunn er i så måte en fallitterklæring for den norske fellesskolen. Jo flere enheter vi strør de økonomiske midlene utover når elevtallene går så kraftig ned som de gjør, jo tynnere blir innholdet og laget rundt elevene. På hvilken måte styrker det de offentlige distriktsskolene med lave elevtall – med et sårt behov for flere elever at en privatskole etableres og stopper den sårt tiltrengte elevtilførselen? Etableringer av privatskoler styrker ikke elevtilførselen ved distriktsskoler – det svekker elevtilførelsen ved distriktsskoler, og det svekker således innholdet for elevene i den offentlige skolen og det er derfor Arbeiderpartiet ikke ønsker flere privatskoler i Verdal.

Dette standpunktet setter i gang sterke følelser for forkjemperne av privatskoler og om det da i så måte er noen som kaver rundt seg med «tynt begrunnet synsing», slik Johansen beskylder sine meningsmotstandere for, er det ikke uventet de som kommer stormende til det offentlige ordskifte for å forsvare privatskolene sine. Det gjør de ved å beskylde alle som er forkjempere for den offentlige fellesskolen ved å beskylde de for å spre løgn, usannheter og fordommer uten å måtte forholde seg til det helhetlige skoletilbudet for de resterende elevene, men det momentene trenger de jo heller ikke å måtte forholde seg til, det er det andre som må.

I likhet med mange foreldre og lærere har Arbeiderpartiet sterk tro på den norske fellesskolen. Arbeiderpartiet ønsker å styrke skolene i distriktene ved å si nei til etablering av nye privatskoler. Det skal ikke være fellesskapets oppgave å betale for at private skoler skal konkurrere med fellesskolen. Arbeiderpartiet vil bruke pengene på en bedre skole med mer innhold og kvalitet – for alle elever – ikke får de få. Det styrker overhodet ikke offentlige distriktsskoler med tynne elevtall at vi får flere privatskoler når det allerede er smurt så tynt ut over skolene i utkantene som det allerede er.

Arbeiderpartiet mener på prinsipielt grunnlag at det er den norske velferdsstaten som skal ta hånd om de viktigste og de tyngste samfunnsoppgavene, og i denne sammenheng, oppvekst og utdanning. Dette handler om rettferdighet og rettferdig fordeling. Daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen skal ha ros, respekt og anerkjennelse for sitt engasjement og for sin ektefølte lidenskapelige glød for privatskoler.

Jeg har respekt for montessoriskoler og pedagogikken som ligger til grunn, det er dog på prinsipielt grunnlag at Arbeiderpartiet ikke ønsker å slippe til flere privatskoler i skoletilbudet i Norge. Jeg har stor respekt for de som tross alt bare vil elevenes beste – der er vi enige, men med ulik tilnærming.