I omstillingen av helse- og velferdsetaten i Levanger kommune trengs det sterkere politisk styring. Ordføreren må involvere kommunestyret tettere i arbeidet.

Pengebruken i helse og velferdsetaten i Levanger er svært alvorlig for kommunens økonomi. Dersom økonomien ikke kommer under kontroll, setter det hele kommunens handlingsrom på spill. Derfor er dette en sak som er for viktig til at den kan overlates til helse- og velferdsetaten alene. Dette er en sak som berører hele kommunen – og det politiske nivået bør involveres tettere i arbeidet.

Det er Levanger kommunestyre som er kommunens øverste organ, og ansvarlig for kommunens drift. Men kommunestyret har ikke fått se rapporten ennå. Dette bekymrer oss. Den manglende involveringen av kommunestyret kan tyde på manglende kriseforståelse i kommunens ledelse. I så fall er det alvorlig. Først torsdag 18. mars skal kommunestyret for første gang bli orientert om innholdet i rapporten. Dette er tre måneder for sent. Det er ikke bra at omstillingen alt er i gang, og kommunestyret blir informert i etterkant. Kommunestyret burde vært involvert tidligere, og det bør legges opp til en prosess som sørger for nødvendig politisk involvering og styring. Hele det politiske fellesskapet må få mulighet til å ta ansvar og gi et konstruktivt politisk bidrag i omstillingen.

Omstillingen som nå er startet opp, er organisert slik at helse- og velferdssjefen er prosjektansvarlig. Det er bra helse- og oppvekstsjefen sitter i prosjektledelsen, fordi hun med sin kompetanse helt klart er den rette i et slikt arbeid. Men nå er hele etaten i krise – en krise som er så stor at den påvirker hele kommunen. Derfor mener vi det er nødvendig at prosjektet må flyttes ett hakk opp i organisasjonen. Vi mener kommunedirektøren bør involveres tettere i prosjektet. Dette vil sikre en tettere politisk kobling til omstillingen, som vi mener er helt nødvendig.

Det er viktig at det politiske nivået blir gitt anledning til å støtte den administrative ledelsen i det krevende arbeidet de nå går i gang med. Det vil være nødvendig å ta noen krevende beslutninger for å få økonomien i balanse. Helse- og velferdsetaten må ikke stå i denne krevende omstillingen alene. Det er nødvendig at kommunedirektøren kobler seg tett på prosjektet, for å opprettholde løpende dialog med politisk nivå. Denne saken er så alvorlig at det må være dialog om saken i hvert møte i formannskap og kommunestyre framover. For at denne omstillingen skal lykkes, er det helt nødvendig å sikre at den administrative ledelsen har løpende politisk backing for de krevende tiltakene som dessverre er nødvendig.

Ifølge PWC-rapporten bruker Levanger kommune mer penger på pleie og omsorg enn andre kommuner, uten at kvaliteten ser ut til å være tilsvarende bedre. Dette er en situasjon kommunen ikke kan leve med. Vi må bruke sammenlignbare tall fra andre kommuner aktivt for å sørge for at bemanningen er på et riktig nivå i forhold til pleienivået.

Det er viktig å holde fast ved heltidskulturen i Levanger kommune. Men dette forutsetter omstilling og kulturendring, og at de faste stillingene er fleksible i forhold til oppgavene som skal håndteres. Økt fleksibilitet må være en del av kulturendringen dersom vi skal greie å opprettholde heltidskulturen. Arbeidet med denne kulturendringen må skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte og det politiske nivå.

Levanger Ap vil derfor være tydelig på at omstilling er nødvendig. Helse- og velferdssjefen har Aps fulle støtte i det viktige omstillingsarbeidet de nå er i gang med. Men omstillingen må skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte og det politiske nivå. Dette er avgjørende for å lykkes. Levanger Ap lover å være konstruktive partnere i en slik prosess. Men da må ordføreren sørge for at det politiske nivået blir involvert på en skikkelig måte.