Den 15. oktober går ordførerne i Namdalskommunene ut i Namdalsavisa. De varsler at kommunene ikke vil ha økonomi til å bære merutgiftene med tiltakene ved koronaepidemien. Vår egen ordfører Arnhild Holstad varslet sammen med de øvrige kutt i velferden.

I denne situasjonen planlegger Namsos kommune å bygge en ny barnehage. Dette er en helt unødvendig bruk av penger, og vi vil gjerne få forklare hvorfor kommunen i stedet kan bruke disse pengene på å opprettholde eller styrke sine velferdstjenester. For eksempel bygge en ny ungdomsskole, øke bemanning i eldreomsorgen, osv. Det er ikke vår oppgave å prioritere.

Vår oppgave er først og fremst å drive best mulig barnehager for barna i Namsos kommune, men vi ser det også som vår oppgave å informere velgerne og politikerne om tilstanden innenfor området. Kommunen trenger ikke å bygge en ny barnehage. Barnetallet i Namsos går nedover. Prognosene er at barnetallet vil fortsette å synke med enda 7 % frem til 2023. Det har allerede medført en del ledige plasser i barnehagene, og flere ledige blir det i årene fremover. Dette er ikke tiden for å bygge nytt.

Vi har ledige plasser og vi løser behovet! Tilbake i 2008 utfordret kommunen oss på å sørge for full barnehagedekning. Vi løste det da også. Kommunen kunne ha bygget selv i 2008, men ønsket ikke det. Vi tok utfordringen og utviklet 100 nye plasser. Totalt har vi i dag over 100 ledige plasser. Det tilsvarer én barnehage tilsvarende nye Solvang. Vi tar med dette ikke plasser fra noen, men vi tar i bruk de plassene vi har som kommunen i 2008 ba oss om å utvikle. Plassene er fortsatt godkjente og er klare til bruk.

Når vi i tillegg vet at det koster 10 % mindre for kommunen å kjøpe tjenesten gjennom å gi tilskudd til en privat barnehage enn å bygge og drifte en barnehageplass selv, bør valget være enkelt. Når vi også ser at mangfoldet i eierskap fører til barnehager som er med på å løfte sektoren, bør dette være et viktig argument. Noen vil selvfølgelig at vi fortsatt bare skulle hatt NRK 1, men de fleste er enige om at mediemangfoldet bringer nytt innhold, utvikling og kvalitet. Slik er det også for barnehagesektoren.

Vi har meget dyktige ansatte som bryr seg om det enkelte barn, og gjør sitt ytterste for at barna skal være trygge, få kjærlighet og ha et godt leke- og læringsmiljø. Våre ansatte er opptatt av barna, ikke hvem som eier og driver barnehagen. Politikerne som ikke ser dette, gjør de ansatte stor urett.

Alle barna er barn i Namsos kommune og har krav på en likeverdig behandling fra kommunens side. Politikere som er villige til å unødig bruke penger på omlegging av eierskap til barnehagene, skylder svar til de eldre som ikke får omsorgstjenester det ellers ville vært penger til. De skylder svar til barn som går sine skoleår i nedslitte skolebygg med dårlig inneklima og ødelagte dusjer, osv.

Kommunestyret i Namsos er heldigvis ikke slik. De vedtok i mars 2020 at administrasjonen nettopp skulle kartlegge ledig kapasitet før kommunen gikk videre med planer for ny barnehage. Etter at vi gikk ut i media har henvendelsen fra administrasjonen endelig kommet.

Administrasjonen inviterer nå politikerne til å vedta en bestemt prosentfordeling mellom offentlig- og privateide barnehager. Dette er en avsporing og et vedtak politikerne vil møte seg selv i døren på. Vurderingene bør heller tas løpende ut fra behov og hensynene til kvalitet, likeverdighet og økonomi.

Vi vil med dette innlegget informere velgerne og politikerne om at vi tar utfordringen. Vi løser det! Vi gjør det mulig for kommunen å heller bruke pengene der de trengs mest.