Digitalisering skal drive virksomheter fremover, skape vekst og øke effektiviteten. En fersk undersøkelse blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i hele landet viser at Trøndelag har kommet lengst i landet på å ta i bruk digitale løsninger. Noen har sett potensialet og lønnsomheten i det digitale, andre har helt sikkert blitt tvunget over på nye verktøy under pandemien. Likevel er det et fåtall som måler og rapporterer på bedriftens digitale ferd. Hvordan vet de da om de er på rett vei?

I BDOs SMB-barometer, der 1200 virksomheter med inntil 500 millioner i årlig omsetning er spurt om deres digitaliseringsarbeid, markedsutsikter og bærekraftige utvikling, svarer åtte av ti bedriftsledere i Trøndelag fylke at de har gjennomført tiltak for å digitalisere sin virksomhet. Tallet på landsbasis er sju av ti. Det gjenspeiler en høy grad av teknologisk kompetanse og et fremoverlent næringsliv i hele vårt fylke; ikke bare i og rundt forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Trondheim by.

Vei uten mål?

På spørsmål om bedriftene måler og rapporterer på sine digitaliseringstiltak, er derimot andelen som svarer bekreftende laber. 21 prosent måler, og 14 prosent rapporterer, i vår region. Dette er ikke ulikt landssnittet, men er likevel urovekkende lavt. Uten måling vet ikke bedriftsledelsen om det nye regnskapssystemet sparer tid, om dataen faktisk gir verdifull innsikt, eller om de ansatte utnytter de digitale verktøyene som forutsatt. Og uten rapportering er det langt ifra opplagt for selskapets styre, aksjonærer eller ledelsen at investeringer i teknologi gir avkastning, at kravene i åpenhetsloven og til personvern innfris, eller at lønnsomheten er forbedret.

Vår erfaring i møte med SMB-bedrifter viser at både forståelsen av og omfanget rundt digitalisering defineres og oppleves ganske ulikt. Størrelse, bransje, kompleksitet og kundeportefølje avgjør om det er helt enkle tiltak som overgang fra papir til digital, enkle netthandelsløsninger og digitale samhandlingsverktøy som er primærbehovet, eller mer omfattende tjenesteutvikling, prosessendringer og innføring av nye forretningsmodeller. Digitaliseringstiltakene må tilpasses virksomhetens formål, og vi ser at dimensjonering av ambisjonsnivå og tiltak kan være en utfordring. Jungelen av digitale verktøy og teknologiaktører kan være krevende å navigere i; uten kart og kompass – måling og rapportering – blir det enda vanskeligere.

Høye forventninger

For det mangler ikke på forventninger til hva digitaliseringstiltakene skal bidra til. Drøyt 6 av 10 trønderske virksomheter i SMB-barometeret forventer økt lønnsomhet eller effektivisering.

Digitalisering og innføring av teknologiløsninger kan være kostbart. I fraværet av måling og oppfølging er det vanskelig å vite om forventningene til økt lønnsomhet innfris. Kaster vi penger etter konsulenter og teknologileverandører, uten mål og mening?

Kundefokus

Undersøkelsen viser videre at 34 prosent forventer at kundene skal få et bedre tilbud gjennom mer digital drift. Det er langt flere i enn i landet for øvrig, der kun 25 prosent svarer det samme, og antyder et næringsliv i vår region som vil det beste for deres kunder.

18 prosent av SMBene i Trøndelag ser digitaliseringstiltak og nye forretningsmuligheter i sammenheng. Det er en dobbelt så stor andel som i resten av landet, men likevel knapt 2 av 10.

Sett mål – forvent verdi – følg opp

Det er absolutt gledelig at de mindre virksomhetene i Trøndelag fylke er landsledende på digital omstilling og effektivisering. Skal vi ha et robust og konkurransedyktig næringsliv i regionen må vi fortsette å utvikle og modernisere med tilgjengelig teknologi og digitale løsninger. Fraværet avmålrettede tiltak og oppfølging av disse antyder likevel en grad av umodenhet.

La oss ikke tape terreng ved å basere beslutninger på uvitenhet, usikkerhet rundt gevinster og effekter eller antakelser om at dette koster for mye. Et knapt halvår etter at landet åpnet opp vil mange ha nytte av å sette seg ned og se på tiltakene som ble gjort da – og hvilke som vil være nyttige i fremtiden. En riktig dimensjonert digitalisering skaper konkurransekraft.