Hvordan skal vi kunne ta i bruk hele landet og styrke distriktenes muligheter til vekst og utvikling når insentivene til å få dette til blir ofret for manglende helhetstenking og kortsiktighet?

Budsjettkompromisset som ble fremlagt fra regjeringen med støtte fra SV vil få stor betydning for Innherredsregionens muligheter for vekst og utvikling med at E6 planene settes i spill.

Regionens muligheter settes mange år tilbake og begrenses sterkt med uforutsigbarhet og manglende forståelse for infrastrukturs betydning for næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene.

Deres politikk er både distriktsfiendtlig og korttenkt. Hvordan skal vi kunne få næringsetableringer og arbeidsplasser utenfor sentrale strøk når vi ikke er villige til å investere i nødvendig infrastruktur?

Med det reviderte budsjettet som nu blir vedtatt sier regionen «nei takk» til tolv milliarder som kunne kommet regionen til gode i form av sysselsetting, verdiskaping og arbeid lokalt.

Følgene av budsjettvedtaket vil få store konsekvenser i forhold til vår fremtid og utviklingsmuligheter, og for ikke å snakke om, grunnlaget for velferd og trygghet.

Samfunnsmekanismene er komplekse, det ene er avhengig av det andre, og tar vi bort en del, så virker heller ikke resten tilfredsstillende.

At Arbeiderpartiet nu har inngått dette kompromisset er vanskelig å forstå, som det forutsigbare og ansvarlige partiet de burde være. At SV har fått gjennomslag for sin motstand mot det meste i forhold til verdiskaping kan så være. Men at Senterpartiet ikke ønsker å bidra til distriktsutvikling og muligheter til å ta hele landet i bruk er helt utrolig.

E6 Åsen – Mære blir ofret på denne regjeringens vakt, og setter regionens utviklingsmuligheter mange år tilbake i tid.

Tafatt og destruktiv realpolitikk for distriktene, sørgelig.