Det er helt uakseptabelt at underfinansieringen av distriktsykehusene videreføres og forsterkes ved at St. Olav gis et regionsykehustilskudd på 300 millioner kroner.

Det er viktige prinsipper som står på spill når Helse Midt-Norge skal vedta ny fordeling av pengene internt i foretaket fra 2022. Framfor alt målet om å gi alle innbyggere likeverdige helsetjenester uansett hvor de bor.

En egen arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge la i fjor høst fram et forslag til ny inntektsfordeling basert på den såkalte Magnussen 2 -modellen. Til grunn ligger en ny behovsanalyse som alle er enige om, og som viser behov for å øke finansieringen i Helse Nord-Trøndelag med 103 millioner kroner årlig. For Møre og Romsdal er tallet 313 millioner kroner.

Behovsanalysen viser altså at distriktsykehusene har vært for lavt finansiert, og dette løses i det nye forslaget til fordelingsmodell ved et trekk fra St. Olav på 257 millioner kroner årlig. St. Olav sitt svar på dette er et krav om et eget regionsykehustilskudd på 300 millioner kroner.

St. Olav framholder at det er kostnader med drift av et regionsykehus som er betydelig høyere enn for andre sykehus. Det pekes særlig på tre forhold: Vaktordninger, leger i spesialisering og forskning. Dette er ingen uenig i, og selvsagt skal St. Olav ha kompensert for disse merkostnadene. Nettopp derfor er disse kostnadsulempene innarbeidet og kompensert i den foreslåtte fordelingsmodellen til Magnussen 2.

Men St. Olav kan ikke få kompensert for sine kostnadsulemper flere ganger, og det er det sykehuset i praksis ber om med sitt krav om et regionsykehustilskudd på 300 millioner kroner.

Vi er helt på linje med styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal, som ikke vil utelukke et regiontilskudd dersom det er kostnader som ikke er fanget opp i fordelingsmodellen. Så langt foreligger det ingen dokumentasjon som tilsier det – verken fra St. Olav eller andre.

La det være helt klart: St. Olav er også vårt sykehus, og er med sine funksjoner som regionsykehus helt sentralt og avgjørende for helsetilbudet til våre innbyggere. Vi er derfor opptatt av at St. Olav skal ha gode økonomiske rammevilkår. Men den økonomiske fordelingen må være rettferdig - og den må være begrunnet.

På samme måte vil St. Olav for å fungere optimalt som regionsykehus være avhengig av at lokalsykehusene er i stand til å gjøre sin jobb.

Den oppdaterte behovsanalysen viser at distriktsykehusene kom dårlig ut da den gjeldende finansieringsmodellen ble innført i 2012. Dette har bidratt til vanskelige omstillingsprosesser og svekkede driftsresultater både i Levanger og Namsos.

I 2019 hadde Helse Nord-Trøndelag et underskudd på 30 millioner kroner, mens St. Olav hadde et overskudd på 308 millioner kroner.

Et regiontilskudd i den størrelsen St. Olav foreslår vil bare forsterke dagens skjevfordeling, fordi mer penger til regionsykehuset må tas fra distriktsykehusene. Dette kommer i tillegg til økte takster for gjestepasientutgifter i den nye finansieringsmodellen, som for Helse Nord-Trøndelag betyr en kostnadsøkning på 65 millioner kroner årlig basert på samme volum som i dag.

Til sammen vil dette representere en så alvorlig driftssituasjon at vi frykter det vil undergrave målet om et likeverdig helsetilbud til alle.

Som ordførere i regionen til Helse Nord-Trøndelag er vi svært bekymret for at en ordning med for svak finansiering av distriktsykehusene i regionen skal fortsette. Vi anmoder derfor om at den oppdaterte Magnussen 2 modellen innføres i Helse Midt-Norge, og at den ikke suppleres med ordninger som medfører brudd på prinsippene for inntektsfordeling.

Disse har signert:

Ida Stuberg, Inderøy

Frode Revhaug, Frosta

Kjersti Kjenes, Meråker

Anne Berit Lein, Steinkjer

Pål Sverre Fikse, Verdal

Ivar Vigdenes, Stjørdal

Arnt Einar Bardal, Snåsa,

Anita Ravlo Sand, Levanger

Arnhild Holstad, Namsos

John E. Høvik, Osen

Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger

Per Olav Tyldum, Overhalla

Hege Nordheim-Viken, Høylandet

Borgny Grande, Grong

Bente Estil, Lierne

Hans Oskar Devik, Røyrvik

Stian Brekkvassmo, Namsskogan

Amund Hellesø, Nærøysund

Elisabeth Helmersen, Leka

Britt Helstad, Bindal