Det er bare to måneder siden siste oversvømmelse på Vikhammer. Nå blåser det opp til storm igjen, og folk på Vikhammer er bekymret!

Meteorologisk institutt melder om rødt nivå på Vikhammer og at det kan forventes: «Svært mange jord-, sørpe- og flomskred» … Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane».

Det er også rødt nivå på flomfare: «…det ventes mye regn, 100–150 mm, lokalt nærmere 200 med mer […] Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur».

Det ekstreme regnet kan føre til at «bygninger/strukturer kan kollapse som følge av nedbøren». I tillegg er det fare for «flakskred» som følge av snøsmelting.

Alt ifølge Meteorologisk institutt.

Beboere i Vikhammeråsen har i lang tid vært svært bekymret for vannmengdene som strømmer nedover åsen. Det er meldt inn saker, som kommunen ikke gir svar på. I Seljeveien (ved Vikhammersenteret) forteller folk om at husene rister under utbyggingene av ungdomsskolen og blokkene på Øvre Vikhammer.

Det er jo ikke rart at hele Vikhammer disser. Hele området ligger jo på marin leire!

NVE har oppsummert at: «Det er estimert at opp mot 90 prosent av alle skredene er direkte eller indirekte forårsaket av anleggsarbeider […] særlig utsatt når det gjelder vibrasjoner fra sprengning, vibrokomprimering eller annen form for rystelser».

Når saltet i den marine leira vaskes ut, kan det det fort gå både kvikkleire- og jordras.

Vannmengdene er også en trussel mot jernbanen: Ned mot jernbanelinja foran Vikhammerskjæret samler det seg store vannmengder etter utbyggingen på Øvre Vikhammer. Kravet om en hydrologisk rapport fra Jernbaneverket er ikke innfridd av utbygger. Strekningen fra Vikhammer stasjon til Vikhammerløkka er svært sårbar for vann.

Linja ligger på en tynn forhøyning med vann fra begge sider, saltvann fra sjøsiden ved høy bølgegang og ferskvann fra landsiden ved store nedbørsmengder. En forsterkning av naturstein mot sjøen, bygget i 1970-årene, er forsvunnet nedover i fjæra under tidligere stormer. Vi spør: Er det forsvarlig med togtrafikk her under så ekstreme værforhold som nå er meldt?

Samlet sett er det grunn til å stille følgende spørsmål: Er det ikke på tide med en ny konsekvensutredning fra kommunens side før utbyggingene fortsetter, blant annet tatt i betraktning av nye klimatiske utfordringer?

Statsforvalteren i Trøndelag godkjente utbyggingen på Øvre Vikhammer. Mener Statsforvalteren, ut fra nye forutsetninger, at det fortsatt er tilrådelig å bygge ut på marin leire og «Malviks beste matjord»?

Det er ikke vår mening å predikere «dommedag», men vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av utbyggingene. Ut fra henvendelser er dette bekymringer vi deler med mange på Vikhammer.

Faremomentene og bekymringene for konsekvenser av ekstremvær blir også understreket av faglige institusjoner som Meteorologisk institutt og ekspertise innen geologi, hydrologi og geoteknikk.

Det er på høy tid at de spørsmålene vi stiller, blir besvart av kommunale og fylkeskommunale myndigheter.