Vår i lufta og snøsmelting til tross – tirsdag forrige uke nådde strømprisene i Trøndelag rekordhøye 350 øre kilowattimen. Samtidig kunne vi lese at oljeselskapet OKEA planlegger å elektrifisere to oljefelt utenfor Trøndelag med kabel fra Åfjord. Om dette blir en realitet vil strømpriskrisa som nå også har nådd Trøndelag forverres ytterligere. Et svik mot Nord-Norge, skrev Nordlys på lederplass etter at flertallet på Stortinget ville forsere utbygginga av overføringsnett mellom nord og sør, og dermed importere europeiske kraftpriser nordover. Sviket vil også gjelde for Trøndelag. Om den foreslåtte elektrifiseringa av sokkelen også blir realitet vil dette vil få store konsekvenser for husholdningene, men også for trønderske bedrifter fra gartneri til smelteverk.

Det at elektrifiseringa skal skje fra Fosen og Åfjord er absolutt av betydning i denne sammenhengen. Regionen har vært gjenstand for den største vindkraftutbygginga i Nord-Europa, med enorme naturødeleggelser som resultat. Jeg har selv vært på befaring på flere av vindkraftanleggene og sett naturødeleggelsene på nært hold – det er ikke pent. Kilometervis med veier og oppgravd myr, bortsprengt fjell og gigantiske vindturbiner som tar livet av ørner og annet fugleliv.

Allikevel er det verste å høre hvordan vår sørsamiske urbefolkning lider etter at deres vinterbeiteområder er frarøvet dem. Det er umulig å drive reindrift i et vindkraftanlegg, og det er ikke alternativt beiteland å oppdrive. Høyesterett har også gitt reindriftssamene fullt medhold og kjent vindkraftanleggene ugyldig. I en hvilken som helst annen prosess hadde dette betydd at anleggene hadde blitt beordret revet.

Men et halvt år etter dommen er det ingenting som tyder på at så vil skje. Regjeringa vil ikke ta grep her, og vil heller ikke avslå konsesjonen til et nytt vindkraftverk i samme område, nemlig Innvordfjellet i Flatanger. Vi som har kjempet mot vindkraftverkene på Fosen har blitt møtt med mange ulike argumenter opp gjennom åra. Først var det en kraftkrise i Midt-Norge som skulle forhindres, så var det at vi måtte ofre naturen i det grønne skiftet, og så var det lokal verdiskaping. Nå viser det seg at strømmen ikke skal brukes på lokal verdiskaping, men på å forlenge oljealderen.

Jeg håper at Senterpartiet i Trøndelag hører på sine kolleger i Vestland som er kritisk til elektrifisering av sokkelen. Fylkeskommunen er høringspart i saken og en sak av så prinsipiell karakter burde etter min mening ha blitt satt på sakslista til fylkestinget. Spesielt når kommende fylkesting er redusert fra to dager til én på grunn av liten saksmengde.

Uten behandling i fylkestinget blir det opp til fylkesutvalget å fatte vedtak om hva Trøndelag fylkeskommune skal mene i denne saken, og der er ikke Rødt representert. Vi ber derfor de andre partiene ha i mente hva som står i Regional strategi for verdiskaping, som ble vedtatt av fylkestinget før jul.

Der står det at det er viktig «å bidra til at trønderske bedrifter utvikler innovasjons- og konkurranseevne og attraksjonskraft må settes tydelig på den trønderske agendaen.

Dette blirTrøndelags bidrag i arbeidet med å rigge Norge for eksportvekst når de oljerelaterte inntektene avtar» .

Billig energi er kanskje det viktigste for å oppnå denne konkurranseevnen, og å bruke strømmen på å elektrifisere en utdøende næring er etter Rødts mening det samme som å bære havre til en død hest.