Regjeringens klimaplan er lagt frem, ryktene florerer og feilinformasjon spres som ild i tørt gress. AMCAR Norge satt også frem noen uriktige påstander i Trønderdebatt. Det er ikke rart at folk blir bekymret, men det er på tide å rydde opp i rotet.

Det kommer ikke forbud mot fossilbiler i 2025

Regjeringen har satt seg mål om at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie i 2025, dette inkluderer ikke bare elbiler, men også biler som går på for eksempel gass eller hydrogen. Men dette er et mål, ikke et krav og involverer ikke et forbud. Det vil være mulig å kjøpe seg en fossilbil etter 2025, men det skal være så enkelt og billig å velge utslippsfrie alternativer at det blir det naturlige valget. Og vi er allerede langt på vei. Elbilsalget øker raskt, i dag er over halvparten av nye biler elektriske og andelen elbiler har økt betraktelig siden 2013.

Få liker å kjøre bil med tvangstrøye, heller ikke de som bor i Trøndelag

Vi skal bevilge enda mer penger til å bygge ut ladeinfrastruktur i distriktene, vi som bor utenfor byene bruker også elbiler, og det satses på støtte til forskning, produksjon og utbygging av infrastruktur for biogass og hydrogen.

Det kommer ikke nullutslippssoner i Trøndelag

Vi lytter til kommunene og kommunenes egne ønsker. Oslo og Bergen har lenge bedt om å få opprette nullutslippssoner. Fordi kommunene har bedt om det selv, vil vi vurdere om det kan gjennomføres pilotprosjekter for nullutslippssoner i Oslo og Bergen, der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger kan kjøre. Hvordan disse skal utformes vil vurderes i tett samarbeid med kommunene.

Nullutslippssoner kan være et godt virkemiddel for å få fart på omstillingen av kjøretøyparken, spesielt blant næringsdrivende. Men, vi er samtidig opptatt av at eventuelle soner ikke skal ramme næringsaktører uforholdsmessig hardt- kostnaden og tilpasningene skal ikke bli for høye. I tillegg skal ikke nullutslippssonen omfatte hovedveier og riksveier, da ferdsel inn og ut av byene ikke skal hemmes. Trønheim har ikke bedt om dette.

Det skal lønne seg å velge grønt

Høyres politikk har alltid handlet om valgfrihet. Vi vil at du skal kunne kjøre bil, reise og fly også etter 2030, men at du skal kunne gjøre det uten de samme utslippene som i dag. Det er vi politikere som må bidra til at du får den valgfriheten med ny, grønn teknologi. For å nå dette vil vi gjøre det så enkelt og billig som mulig å velge klimavennlig, og det er derfor viktig at aktører og produsenter har interesse av å lede an i omstillingen. Næringslivet i Norge gjør allerede mye bra. Gjennom å øke CO2-avgiften gjør vi det billigere for alle å velge grønt, og mer lønnsomt for næringslivet å satse på løsninger som kutter utslipp.

Det er riktig at dette kan påvirke drivstoffprisen, men det er minimalt, da drivstoffprisen i mye større grad påvirkes av oljeprisen og kronekursen. Regjeringen har ingen ambisjon om å «berike staten» på økte og skatter og avgifter. Derfor vil vi kompensere med å gi like mye i skatte- og avgiftslettelser. Det blir dermed mer lønnsomt å velge grønt og mindre lønnsomt å velge grått, både for næringslivet og for deg og meg. Det øker valgfriheten vår.

Jeg forstår at store overskrifter har skremt mange, uriktige påstander sprer seg raskt i sosiale medier i dag. Klimaplanen som er lagt frem vil skape nye markeder for grønne løsninger, det skaper jobber, særlig i distriktene, det sikrer Norge flere ben å stå på i fremtiden, og det gjør Norge til et enda bedre sted å vokse opp.