I lys av strømpriskrisa er kraftbransjen igjen på offensiven, og for dem er utbygging av landbasert vindkraft den saliggjørende løsninga. På et ellers interessant Trøndelagsmøte var bolken om energi et vekkelsesmøte i regi av kraftbransjen.

Med noen få hederlige unntak var samtlige innledere representanter fra kraftprodusentene og nettselskapet, og budskapet virket koordinert. Budskapet var at Trøndelag trenger mer kraft, og energieffektivisering vil ikke monne – skal vi få bukt med strømpriskrisa må vi satse på mer landbasert vindkraft.

Kraftbransjen akkompagneres av NHO-sjef Ole Erik Almlid som i et intervju med Adresseavisen slår på stortromma og sier at «alle kommunene både i Norge og Trøndelag må ta opp dette og finne områder fort, fort, fort!».

Spesielt ille er det at i lys av at i diskusjonen om høyesterettsdommen mot turbinene i Storheia og Roan vindkraftanlegg ble ikke det samiske perspektivet nevnt en eneste gang. En storstilt utbygging av vindkraft i Trøndelag vil i de fleste tilfeller komme i konflikt med samisk reinbeite, og det er faktisk utrolig at dette ikke ble problematisert.

I stedet ble ordføreren i Namsskogan, som i sin tid gikk mot etablering av et vindkraftanlegg i samisk reinbeite, utfordret på om han var villig til å vurdere vindkraft på ny. Det er mulig han følte seg presset ettersom kommunen nettopp har åpnet opp for å sløse store mengder kraft til Bitcoin-utvinning, men svaret var i alle fall at nå måtte man på ny vurdere å åpne opp for vindkraft. Også ordføreren på Hitra sa at de kunne vurdere mer vindkraft der i lys av at det nå skal settes i gang produksjon av hydrogen i kommunen.

Det at kraftbransjen nå setter vindkraftutbygging på land opp som det viktigste tiltaket er skremmende og feilslått av flere grunner. For det første er det slik at prognosen for økt forbruk av energi fram til 2030 i stor grad handler om elektrifisering av sokkelen, noe som i disse tider bør anses som en helt uaktuell investering. Det er også slik at man må prioritere hvilken type industri som skal få strøm, og prioritere det som gir arbeidsplasser og unngå datasentre for bitcoin eller annen unødvendig energisløsing.

For det andre er potensial for energieffektivisering i bygg, industri og kraftverk til stede i en langt større grad enn det som legges til grunn i prognosen på 1 TWh fram mot 2050. Forskere fra NTNU har vist at potensial for landet er på 39 TWh, noe som for Trøndelags del vil gi om lag fire ganger så mye som det som legges til grunn i prognosen fra kraftbransjen.

For det tredje er det faktisk et sett av andre muligheter man har for å øke energiproduksjonen i fylket vårt. Det mest nærliggende er solkraft, men også innenfor geotermisk energi er det muligheter.

Det er heller ikke slik at all vindkraft nødvendigvis er feil. Det selskapet som vant gründerprisen var Vingrip som produserer små vertikale vindturbiner som kan plasseres bak fjøset og i industriområder. Om det skal bygges ut vindkraft i Trøndelag er det dette man må satse på, og ikke legge flere planer for å ødelegge naturen.

Uansett hjelper det lite med mer produksjon så lenge vi har et uregulert strømmarked hvor prisen settes ut fra det høyeste budet på en europeisk børs. Det er kun gjennom regulering av strømmarkedet vi kan sikre en stabil pris for husholdninger og industri.

Det lakker og lir mot lokalvalg, og kommunene er nå gitt en større rolle i å bestemme hvor vindkraftanleggene skal plasseres. Det er derfor ikke rart at en kraftbransje på offensiven retter all sin kraft inn mot ordførere og andre lokale folkevalgte, både på scenen, gjennom mediene og i baren på Scandic Hell – den uformelle delen av Trøndelagsmøtet fortsatte utover i de sene nattetimer.

En ting er imidlertid sikkert: Kraftbransjen skal ikke få styre valgkampen alene. Vindkraft kommer igjen til å bli en viktig del av valgkampen 2023, og alle som stiller til valg må avklare sitt ståsted før valget: Vil de la seg presse til å rasere verdifulle natur- og reinbeiteområder eller vil de sikre disse verdiene for ettertiden, og heller satse på energieffektivisering og andre former for miljøvennlig energiproduksjon? Rødt vil i alle fall være garantisten for at vi ikke får noen ny runde med vindkraftutbygging i trøndersk natur, og vi spiller gjerne på lag med de partiene som er enige med oss.