Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å både utsette Ocean Space Centre, avslutte campussamling ved NTNU i sin nåværende form, og kutte kostnader for begge prosjektene.

Dette er skremmende signaler fra en regjering som påstår at de er opptatt av å ta hele Norge i bruk, bygge Norge som en kunnskapsnasjon for fremtiden og lede an i det grønne skiftet. For ett døgn siden gikk Regjeringen ut og bebudet en storstilt satsing på Norge som havvindnasjon. I dag vil den samme Regjeringen snauklippe institusjonene som i stor grad skaper kunnskapsgrunnlaget for denne satsingen.

Sjelden har vi sett større avstand mellom festtaler og praktisk handling. Dette er ingen god dag for Trøndelag, Norge som kunnskapsnasjon og fremtidens grønne havnæringer.

Argumentene for å utsette og kutte i campus og Ocean Space Centre er ubegripelige. Regjeringen er bekymret for økte byggekostnader, ikke minst for prosjektene som håndteres av statens eget verktøy, Statsbygg. Denne bekymringen deles av Næringsforeningen. Men galopperende byggekostnader og overskridelser i milliardklassen på store statlige byggeprosjekter løses ikke best ved å utsette prosjekter og fremdriften i disse, eller ved å signalisere kostnadskutt. Stortinget må heller åpne opp for at en kan se på andre utbyggingsformer og tettere samarbeid med entreprenører etc. i prosjektene for å sikre at ambisjonsnivået består uten at den totale rammen for prosjektene overskrides.

Ocean Space Centre og campussamling ved NTNU er to av de viktigste næringspolitiske sakene for Næringsforeningen, fordi de har avgjørende betydning for næringslivet i dag – og ikke minst for hva vi skal leve av i fremtiden. Begge prosjektene har vært hyppig diskutert i mange av våre møter med politisk ledelse lokalt, regionalt og med Trøndelagsbenken. Vi har opplevd at det er full enighet om viktigheten av at disse prosjektene realiseres i Trøndelag.

Næringsforeningen forventer at et samlet politisk miljø fra Trøndelag sikrer at campusprosjektet og Ocean Space Centre ikke rokkes ved, og at Regjeringens forslag til utsettelser, økonomiske kutt og redusert ambisjonsnivå ikke overlever stortingsbehandlingen.

Vi gjør oppmerksom på at Trønderdebatt-redaktør Snorre Valens kone arbeider i SINTEF Ocean. -red.