Gå til sidens hovedinnhold

En utilbørlig inngripen i lokaldemokratiet, og et direkte frekt forsøk fra byråkratiet på å innskrenke det politiske handlingsrommet.

Analysesenteret - beredskap for framtida?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trondheim kommunes analysesenter på Tunga er en viktig institusjon, som blant annet tar vannprøver for kommunens enheter, privatpersoner, eksterne bedrifter og andre offentlige etater.

Analysesenteret er sertifisert som et regionalt beredskaps- og kompetansesenter. I den pandemien vi er i, har det blitt avdekka at kriseberedskapen og sikkerheten i landet er alt for lav. Vi veit aldri når ei krise inntreffer, og det er for seint å kjøpe brannbil når huset brenner. Å ha vårt eget laboratorium lokalt er en trygghet vi alle bør sette pris på.

Det er derfor dårlig timing av kommuedirektøren å foreslå nedbygging av analysesenteret til omlag den halve kapasiteten. Han har likevel fremma en sak for bystyret som i praksis vil innebære nettopp dette. Rødt håper flertallet i bystyret ønsker å bevare analysesenteret og kriseberedskapen.

Litt historikk: I 2014 ble det vedtatt en ordning som skulle regulere kommunens adgang til å selge tjenester i et marked, for å møte EØS-avtalens krav til hvordan kommunen kan operere i et konkurranseutsatt marked. Det ble derfor etablert et kommunalt eid aksjeselskap, Labtjenester AS, som skulle ta seg av oppdrag for eksterne kunder.

I tillegg ble det vedtatt å gå inn i et samarbeid med nærliggende kommuner om en flerkommunal analyseberedskap. Det var interesse for dette fra flere kommuner, men det ble dessverre ikke noe av. Kommunedirektøren i Trondheim har ikke fulgt opp dette, noe som har medført at de kommunene som var interessert har etablerte sine egne oppgavefelleskap. De som ikke ble med, kjøper i dag prøver på det private markedet.

Denne todelte modellen med et eget AS for salg av tjenester ble godkjent av EØS-avtalens vaktbikkje ESA, og ble også benytta ved omstrukturering av Trondheim Parkering. Denne salgs-AS-modellen ble altså utvikla i Trondheim etter forslag fra de ansatte ved Analysesenteret og Fagforbundet, og utforma av konsulentfirmaet BDO. Den har blitt framheva som en modell for flere kommuner for å finne alternative løsninger til utskilling og privatisering med tanke på å imøtekomme EØS-avtalens strenge krav, og samtidig beholde et snev av folkevalgt styring over viktige sektorer. Og de fleste er enige om at analyseberedskap er samfunnsmessig viktig, selv om uenigheten nok er større om det virkelig er hensiktsmessig å la Brussel diktere kommunepolitikken i Trondheim.

Etter at Labtjenester AS ble etablert i 2014 har imidlertid EUs lovgiving endra seg i retning av at kommuner i større grad kan virke i et marked, og i dagens situasjon kan det diskuteres om behovet for et slikt salgs-AS er nødvendig, eller om det hadde vært å foretrekke å samle all virksomhet i én kommunal enhet.

Kommunedirektøren prøver nå å avspore den viktige diskusjonen om bevaring av analysekapasiteten ved å problematisere pris på prøver foretatt av Labtjenester for eksterne kunder. Direktøren vil ta alle utgifter Analysesenteret har, og dele på antall prøver. På den måten får han en pris per prøve internt i kommunen som er vesentlig høyere enn den prisen Labtjenester tar for eksterne prøver. Dette toprissystemet mener kommunaldirektøren er ulovlig subsidiering, selv om ESA ikke har ytra et pip om dette. Derfor dette forslaget om lik pris for alle, som vil innebære en tredobling av prisene - og i praksis ei avvikling av Labtjenester. Og uten eksterne kunder vil vi miste både kompetanse, utstyr og bemanning.

Det kommunedirektøren ikke gjør, men som ville vært naturlig om han ønska seg et system med like priser, er å trekke ut de kostnadene som skal dekke beredskap, sikkerhet og opplæring. Da vil prisen på interne prøver kunne bli på linje med prisen for eksterne prøver på markedet, og identisk med det det faktisk koster å utføre analysene. Alle kunder betaler markedsprisen for analyser, og kommunen, gjerne sammen med nabokommunene, betaler for å beholde en lokal beredskap underlagt folkevalgt styring. Det er høyst merkelig at kommunedirektøren ikke har foreslått dette.

Det fremstår som uforståelig at kommunedirektøren velger å være mer katolsk enn paven i EØS-spørsmålet, spesielt med tanke på at effekten av denne rigide avtaletolkninga vil halvere kapasiteten og arbeidsstokken ved dagens analysesenter.

Spørsmålet som bør stilles er: Har kommunedirektøren eller andre i administrasjonen en annen agenda enn å sikre kommunal kriseberedskap og viktige arbeidsplasser? For sist saken skulle opp for bystyret prøvde han å torpedere et SV-forslag om å beholde dagens toprissystem ved å publisere et notat kvelden før bystyremøtet, basert på eksterne juridiske vurderinger, som hevda at forslaget ville være ulovlig. Dette førte til at saken ble utsatt. Det er en utilbørlig inngripen i lokaldemokratiet, og et direkte frekt forsøk fra byråkratiet på å innskrenke det politiske handlingsrommet.

Vi risikerer fint lite ved å beholde kapasiteten og kompetansen ved Analysesenteret og Labtjenester, enten vi beholder dagens organisasjonsform eller går tilbake til modellen vi hadde fram til 2013. Dette kan gjøres ved å beholde toprissystemet, eller ved å trekke beredskapskostnadene fra analyseprisene, som skissert ovenfor. Hvis kommunedirektørens forslag blir vedtatt, risikerer vi en alvorlig svekkelse av kriseberedskapen i Trondheim og Trøndelag.

Men det er politikerne som bestemmer til slutt. Og Rødt kommer til å foreslå en modell som opprettholder analyseberedskapen.

Red. anm.: Kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden er tilbudt samtidig tilsvar til dette innlegget. Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aasved Hansen gir følgende svar:

Tilsvar fra kommunaldirektøren for byutvikling Einar Aasved Hansen

De forholdene Aarlott omtaler har kommunedirektøren orientert bystyret og komiteen om i saksfremlegg og oppfølgende notater.

Vi ser ikke gunn til å gå i debatt i media om uttalelser fra politisk nivå i denne saken.

Kommentarer til denne saken