Det pågår en politisk debatt som i ytterste konsekvens handler om et være eller ikke være for mobbeombudsordningen i Trøndelag. Avgjørelsen tas i fylkestinget 16. desember. Dette er en sak som har skapt stort engasjement, både blant politikere og andre som har et hjerte for barn og unges oppvekst- og læringsmiljø. Det er fordi det politiske flertallet med Ap, Sp og SV i spissen, ikke vil forplikte seg økonomisk til å videreføre ordningen i fylkeskommunal regi.

Barnehagebarn og elever i grunnskolen i Trøndelag kan dermed risikere å miste tilbudet om et mobbeombud. Dette gjøres mens stadig flere fylkesting har valgt å tilsette både to og tre mobbeombud i faste stillinger. Vi stiller oss spørrende til hvorfor politikerne i Trøndelag signaliserer at de ikke vil ta skrittet fullt ut og stå opp for mobbeutsatte barn og unge i Trøndelag. For oss som elev- og lærlingombud (ELO) med ansvar for elever og lærlinger i vgs som til daglig jobber i team med Mobbeombudet - er dette svært bekymringsfullt.

Elev- og lærlingombudet i Trøndelag fylke jobber både forebyggende og tiltaksrettet. En stor andel av våre henvendelser kan knyttes direkte til psykososial problematikk som har oppstått før videregående skole. Dette har også store ringvirkninger for lærlinger og lærekandidater. Om mobbeombudstjenesten avvikles, vil det svekke muligheten til å fange opp, utveksle kunnskap og iverksette tiltak rettet mot psykososial overgangsproblematikk. Det vil også hemme en videreutvikling av felles kompetanse opparbeidet i ombudstjenesten i Trøndelag.

Les også

Mobbeombudet i Trøndelag bør styrkes – ikke legges ned

For mange starter mobbing og utestengelse allerede i barnehagen. Blir dette ikke fanget opp tidlig, vet vi at det kan sette varige spor som i verste fall blir invalidiserende. Behovet for å få hjelp og veiledning til nødvendige tiltak, er dessverre ganske stort i Trøndelag. Over 200 henvendelser til mobbeombudet i de to siste årene bekrefter dette. Konsekvenser av mobbing er et alvorlig folkehelseproblem, som i et økonomisk perspektiv langt overgår kostnaden med en mobbeombudsordning. Derfor er det meningsløst og trist om fylkestinget gjør et vedtak som risikerer at ordningen kan bli avviklet.

Med tanke på antall barn og unge og geografiske forhold, mener vi at mobbeombudstillingen er alt for omfattende for én person. En samordnet ombudstjeneste bestående av 4 faste stillinger (2 Mobbeombud og 2 Elev- og lærlingombud), vil kunne bidra til å nå ut til flest mulig og legge til rette for kontinuitet og kvalitet. Dette er også i tråd med hva både Ungdommens fylkesting, Elevorganisasjonen og Lærlingerådet ønsker.

I en fersk evaluering av ombudstjenesten har flere kommuner uttalt at mobbeombud og elev- og lærlingombud bør være en felles tjeneste for hele oppvekstløpet. Kommunene har forventninger om at mobbeombudet og elev- og lærlingombudet i Trøndelag bidrar både på individ og systemnivå. De ønsker en ombudstjeneste som styrker den samlede fagkompetansen, men fortsatt med ombud som har hovedansvar for enten barnehage og skolenivå, eller videregående skole og lærlinger. Slik kan ombudene bidra til at enda flere barn og unge får tidlig hjelp og klarer å gjennomføre videregående skole.

I dag fungerer mobbeombudet som en hjelpeinstans plassert imellom barnehage/skole og Fylkesmannen. Mobbeombudet i likhet med elev- og lærlingombudet har ingen sanksjonsmuligheter. Slik sett vil kanskje en statlig plassering av mobbeombudet hos Fylkesmannen, øke muligheten til å stille krav til enhetsledere og barnehage- og skoleeiere. Faren er at samarbeidet mellom mobbeombudet og ansatte lokalt svekkes fordi mobbeombudet oppfattes som nok et kontrollorgan. En overføring til Fylkesmannen kan derfor svekke mobbeombudets rådgivende funksjon for ledere og andre ansatte.

Mobbeombudets hovedansvar er forebyggende arbeid og hjelp til barn og unge ute i kommunene. Bør ikke da kommunene selv ansette sine mobbeombud? Hvis kommunene selv skal ta et ansvar for et mobbeombud, vil det variere i hvor stor grad dette kan realiseres ut fra størrelse og ressurser. Et kommunalt ombud vil kjenne lokale forhold bedre, men vil også være mindre uavhengig. Det ingen god løsning at de må forholde seg til kommunens representant, når foreldre til barn som blir mobbet ofte har mistet nesten all tillit til både skole og skoleeier.

God folkehelse starter i barnehagen og da trenger vi mobbeombudet på ombudteamet i Trøndelag. Det politiske rødgrønne flertallet i Trøndelag fylkesting bør vise gjennom sitt vedtak at de ønsker å sikre minst ett mobbeombud for 75000 barn og unge.