Gå til sidens hovedinnhold

Estetiske og kulturhistoriske kvaliteter under press i Bankkvartalet på Levanger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er svært positivt at utbyggere ønsker å skape nytt næringsareal og boligenheter som erstatning for et bygg som har stått ubrukt lenge. Jeg vil imidlertid forvente at nybygg i sentrum av den gamle og fredede by Levanger stilles overfor strenge estetiske og kulturhistoriske krav. Derfor mener jeg at det er viktig at nybygg forbedrer byens kvaliteter i stedet for å bygge ned de samme kvalitetene. Dersom det utsendte forslag til bygg I Tollbugata og Kirkegata skulle bli vedtatt, vil man etter mitt syn bygge ned kvaliteter i trehusbyen, og det engasjerer meg.

Hjørnegården til Levanger og Skogn Sparebank kom opp i 1912 , og er tettstedets mest markante murbygg i jugendstil . Det framstår som et monument over byutviklingen etter den ødeleggende bybrannen i 1897. Det blir vist fram som strålende eksempler på jugendstil , tegnet av Axel Guldahl- en av landets ypperste arkitekter på den tiden.

Forslag til detaljregulering som er sendt ut på høring tar etter mitt syn for lite hensyn til stedets egenart , og stresser huset fra 1912. Jeg deler fullt ut alle betenkningene som byantikvar Tove Nordgård har sendt inn i sin høringsuttalelse til saken. Som fagperson i det aktuelle feltet bør hennes vurderinger veie tungt. Min innvending går på volum og byggehøyde i forhold til omgivelsene. Fortetting i en fredet trehusby er ikke enkelt.

Det foreslåtte nybygget i Tollbugaten vil virke svært dominerende sett fra Torvet- sjøl om det deles i to bygningskropper. Nybanken som kom opp i 1977 vant pris, blant annet på grunn av god tilpassing til omliggende trehusbebyggelse. Jeg synes ikke at det foreslåtte bygget er noen god etterfølger, mest på grunn av størrelsen.

Hvor langt unna, og hvor høyt må man stå for å få dette inntrykket? Legg ellers merke til at mønespissen over det ovale vindu på 1912-bygget og tilsvarende på nybygget har oppgitt kotehøyde18,30 Personer på Torvet vil ifølge kommunale kart stå tre meter lavere enn Kirkegata og betydelig nærmere byggene. Tollbugata skråner ganske betydelig ned fra Kirkegata. Det gjør at fasaden mot Håkon den godes gate blir på fem etasjer - inkludert en loftsetasje.

Står man i Tollbugata, gir kanskje dette bildet en mer korrekt opplevelse av hvordan byggehøydene egentlig vil virke. Tenk deg at gammelbankens takgesims fortsetter vannrett gjennom hele kvartalet. Legg så på en loftsetasje til i høyden.

Arkitektens perspektivtegning av det foreslåtte nybygget viser ellers at Tollbugatebygget bare i beskjeden grad er trukket tilbake. Summen blir en svært lang og høy fasade mot Tollbugata og Torvet trukket helt ut til fortau.

Bildet her viser hvordan bankbygget fra 1977 er trukket tilbake og tilpasset takhøydene i Håkon den godes gate. For det foreslåtte nybygget kan jeg ikke se at det overhodet er tatt noe hensyn til omliggende trehus. Dagens arkitekt har - selvfølgelig - sitt fokus på eget bygg. Politikerne som skal behandle byggesøknaden er derimot valgt for å vurdere helheter og konsekvenser.

Jeg støtter byantikvarens innspill til saken, og som amatør i arkitektur går jeg ikke forbi hennes vurdering. Mer kontroversielle er ikke mine tanker. Derfor ber jeg om å bli vurdert ut fra det. Kritiseres jeg, blir arkitekt og byantikvar også med i kritikken. De som har et annet syn, må gjerne komme med det, men da vil jeg høre saklige argumenter og ikke personangrep.

Man kan lett få et inntrykk av at trehusene og den helt spesielle bygningsmassen er i vegen for ny utvikling. Det må, etter mitt syn, gå an å bygge for ny næring uten å redusere kvaliteten i trehusbyen. Jeg støtter selvfølgelig initiativ som fører til ny aktivitet i byen, men mener at dette må skje uten å forringe Levangers unike sentrumsbebyggelse.

I sum samles min kommentar i et sitat fra byantikvarens innspill: « …Det anbefales sterkt at høyden reduseres med en etasje, slik at de nye bygningene underordner seg den unike jugend-bygningen og får en bedre tilpasning mot den lavere trehusbebyggelsen. Mot Tollbugaten anbefales å dele fasaden inn i to volumer…»

Når det gjelder eventuelt nybygg i Kirkegata 52 som del av dette prosjektet foreslås det bygging til kotehøyde 19 helt til nabogrensen. Naboens idylliske bakgårdshus havner virkelig i skyggenes dal om dette blir realisert. Det virker hensynsløst, jeg oppfordrer politikerne som skal behandle denne saken om å tenke gjennom alle konsekvenser meget nøye.

Politikerne er der for å bruke sitt beste skjønn, og som det heter i skuespillet «Raud Vinter»: Vett og forstand!

Etter mitt syn bør det utsendte forslag sendes tilbake med krav om økt tilpassing til trehusbyens unike kvaliteter. Forslaget har for stort volum. I forhold til estetikk og kulturhistoriske verdier blir prisen, etter mitt syn, alt for høy.

Kommentarer til denne saken