Å høste av naturens ressurser har lange, stolte tradisjoner i Trøndelag. Innlandsfisket, spesielt ørretfisket, er en del av den tradisjonen. Jeg vil gå så langt som å si at ørretfisket er kultur i Trøndelag.

Forvaltning av innlandsfisk er fylkeskommunens ansvar, men forvaltningen er nokså passiv, og det har ikke vært avsatt noen store ressurser for å ivareta dette ansvaret. Derfor tok jeg opp temaet i fylkestinget før jul.

Ørretfisket har en betydelig rolle i vår historie. For få tiår siden var selvfisket ørret en helt naturlig del av kostholdet i trønderske bygder. Farmoren min, som kommer fra en gård i Kvam i Steinkjer kommune, har fortalt meg at å fiske ørret var like naturlig som å plukke bær. Det var viktig for å sikre variasjon i kostholdet – for kostholdet på den tiden kunne i perioder bli veldig ensartet. I overflodssamfunnet vi lever i nå, kan det være lett å glemme den tiden da å høste av naturen var nødvendig. Det er viktig å bringe tradisjoner videre, og huske hvor vi kommer fra.

Det er populært å drive med friluftsliv for tiden. Det er en trend vi politikere bør gå langt for å støtte opp om. Å klare å få fyr på bålet med en fyrstikk, å få på land en fin ørret eller å lage en skikkelig bra leirplass kan gi stor mestringsfølelse, og et godt fiskevann kan være en like god arena for rekreasjon og fysisk aktivitet, som en fotballbane eller en skiløype. Tradisjonell idrett og trening er ikke for alle. I en tid der vi sitter altfor mye i ro og pådrar oss livsstilssykdommer over en lav sko, mener jeg at myndighetene må legge til rette for at et mangfold av aktiviteter skal være lett tilgjengelig for folk.

De positive helseeffektene av natur- og friluftsopplevelser er godt dokumentert, og fylkeskommunen har et uttalt mål om at flere trøndere skal komme seg ut i naturen. Å bidra til å styrke vilkårene for innlandsfisket, kan bidra til det.

Dessuten er ørret og andre ferskvannsfisker fra vakre vann rundt omkring i Trøndelag noe av det sunneste og beste vi kan spise. Det har også en rekke positive helseeffekter.

Jeg tror innlandsfisket i fylket vårt har stort potensial når det gjelder næringsliv og turisme. Sportsfiske er stort i Norge, og i verden, og når det gjelder sjøfiske og laksefiske er det mange trønderske bedrifter som har lyktes med å lage svært attraktive tilbud som tiltrekker seg mange turister. Det er lett å se for seg lignende tilbud innenfor innlandsfisket, men det er noen utfordringer. For mange fiskevann preges av liten fisk i dårlig kondisjon, og en del steder finnes det uønskede arter som gjør fisket mindre attraktivt. Det er synd – for vi har naturressursene på vår side. Vakker natur og attraktive fiskearter er nøkkelfaktorer for å lykkes. Dette bør fylkeskommunen ta på alvor.

Noen vil hevde at mer bruk av naturen og utmarka er uheldig for naturmangfoldet eller for sårbare økosystemer. Det kan jeg si meg delvis enig i: Vi må passe oss for å bidra til både nedbygging og tilgjengeliggjøring av sårbar natur. Jeg ville aldri kunne forsvart noe høyfjellshotell for fisketurisme midt i Børgefjell, for å si det slik. Likevel tror jeg det ville være klokt å legge til rette for skånsom, tilrettelagt bruk av enkelte, mindre sårbare deler av naturen. Det vil bidra til at flere tar i bruk naturen, og lærer å bli glad i den. Min påstand er at dess flere som blir glade i naturen, dess flere er det som vil bidra til å ta vare på den.

I dag har Trøndelag fylkeskommune få verktøy for å påvirke innlandsfisket, selv om vi sitter på det formelle ansvaret. Jeg mener vi i det minste bør få på plass en ordning der vi kunne gitt tilskudd til for eksempel kultiveringstiltak, informasjon til allmennheten, utfisking av fremmede arter og regulering av bestand. En slik ordning kunne være rettet både mot grunneiere, kommuner, fiskeforeninger og andre interesseorganisasjoner som ønsker å bidra til å styrke innlandsfisket.

Da jeg tok opp dette temaet i desember, endte fylkestinget opp med å vedta at vi ønsker oss en sak som belyser hvordan vi følger opp vårt ansvar for forvaltning av innlandsfisk, og hvilke muligheter vi har for å bruke denne rollen. Nå venter jeg spent på resultatet. En styrking av innlandsfisket kan gi oss en styrket folkehelse, mer naturglede og et mer mangfoldig næringsliv. Det trenger vi.