Kan en regjering med statsminister fra Arbeiderpartiet la være å gripe sjansen til å øke fellesskapets verdier? Kan en regjering med finansminister fra Senterpartiet se på at et stort stykke Norge kan ende opp på utenlandske hender?

Meraker Brug, en stor skogs- og utmarkseiendom i Trøndelag med en totalverdi på rundt 1,5 milliarder kroner, er til salgs. Det er svært sjeldent at så store og sammenhengende eiendommer blir tilgjengelig på markedet. Så hvem har penger nok til å kjøpe en slik eiendom? I Norge er det kun en håndfull som har det, typisk investorer innen eiendom, matvarer eller lakseoppdrett. I det store utlandet finnes det derimot mange som har midler til å kjøpe eiendommen, både privatpersoner og firmaer.

Ja, også deg og meg, da. Vi har råd til å kjøpe Meraker Brug hvis vi spleiser. Et slikt spleiselag har vi allerede, og det kalles staten. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at staten bør kjøpe Meraker Brug på vegne av alle Norges innbyggere.

Skog er viktig for friluftslivet

Tilgang til en variert skog av god kvalitet er viktig for folkehelsa. I Norge er vi så heldige at vi kan ferdes fritt i naturen. Ferdselsretten i utmark er lovfestet. Mange benytter seg også av retten til å høste sopp, bær og urter. Jakt- og fiskeretten er derimot uløselig knyttet til grunneierretten. Det betyr at jakt- og fiske kan forbeholdes noen få, i motsetning til annen høsting og bruk av naturen.

Derfor er det særlig viktig at staten har eiendommer som kan gi en garanti for fellesskapets tilgjengelighet til jakt og fiske. Statlig eierskap og forvaltning gjennom Statskog er den beste garantien vi kan få i så måte. Selv om det skal sies at mange private grunneiere legger til rette for jakt og fiske til allmennheten, så har man ingen garanti for hvordan en som investerer mye penger vil gi tilgang. Meraker-eiendommen vil kunne være et viktig bidrag for å kunne sikre forutsigbare muligheter for jakt og fiske til akseptable priser, for alle bosatt i Norge.

Trenger areal til forskning

Vi trenger oppdatert kunnskap om effektene av klimaendringer, og hvilken betydning dette har for hvordan vi skal forvalte vilt, fisk og naturgrunnlaget. Staten bør også ta et spesielt ansvar for å innhente kunnskap om økologiske sammenhenger i naturen. Til det trengs store og helst sammenhengende arealer som kan være tilgjengelige over flere år. Om staten kjøper Meraker Brug vil mulighetene for å iverksette og gjennomføre forskningsprosjekter styrkes, noe som også vil komme til nytte for private grunneiere, forvaltningen og andre som har behov for mer kunnskap.

Forskningsprosjekter fordrer i tillegg faglig kompetanse og et godt administrativt apparat. Statskog har allerede inntatt en rolle som tilrettelegger for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for forvaltning av de høstbare vilt- og fiskeartene og andre deler av naturmangfoldet. Statskog var eksempelvis en betydelig aktør i «Rypeprosjektet». Prosjektet bidro til å legge grunnlaget for den gode og kunnskapsbaserte rypeforvaltningen vi har i dag, og fikk internasjonal oppmerksomhet. En tilsvarende rolle bør Statskog også kunne ta for de andre viltartene. På sikt bør en slik satsing også omfatte fisk.

Statskog er det opplagte valget

Meraker Brug bør være særlig interessant for staten, fordi de her kan kjøpe en stor og sammenhengende skogseiendom. I Norge eier staten lite av skogen, bare 14 prosent. I Sverige eier staten 27 prosent av skogen. Canada eier hele 92 prosent av skogen selv.

Statskog har lang erfaring i å forvalte våre felles naturområder. Nå er et stort stykke Norge til salgs. NJFFs klare budskap til Stortinget og regjeringen er: Gjør Meraker Brug til statlig, felles eiendom og la Statskog SF forvalte den til beste for oss alle.